Merforbruk i bydelene er en viktig årsak til at kommunen endte med et underskudd på nær 300 millioner i 2002. I tillegg vokser gapet mellom bydelene år for år.

I fjor var underskuddet prosentvis minst i Fyllingsdalen og størst i Arna. Eller sagt på en annen måte: Fyllingsdalen kunne hatt 100 flere ansatte hvis bydelen brukte like mange penger som Arna, påpeker finansbyråd Trond Tystad.

— Kombinert med at bystyret konsekvent har strøket underskuddene, skaper dette et vilkårlig og urettferdig system, sier Tystad.

Vil tette hullene

Byrådet foreslår nå at bydelsstyrenes budsjett skal godkjennes av byrådet i to omganger. Først den totale pengebruken, deretter fordelingen mellom tjenesteområdene.

Finansbyråden er forberedt på å stanse bydelsbudsjetter med åpenbare hull.

— Vi vil ikke akseptere at bydelene salderer ved for eksempel å underbudsjettere sosialstønaden eller barnevernet, sier Tystad.

Bydelsstyreleder Tore Lervik (Ap) i Bergenhus forstår byrådets behov for sterkere styring: - Jeg mener likevel at dette blir å rette baker for smed. Når byrådet har hatt for liten kontroll med pengebruken i bydelene, skyldes det etter mitt syn for dårlige rutiner mellom bydelsadministrasjonene og finansbyrådens kontor. Der skal kontrollen ligge. Vi politikere i bydelsstyret er underlagt bystyret, sier Lervik.

Høyre vil gå lenger

Byrådets forslag til strammere økonomiske tøyler er bare et første steg på noe som kan bli en uthuling av hele bydelsreformen.

Senere i vår vil byrådet legge frem en liste over tjenesteområder som enten kan sentraliseres eller ytterligere desentraliseres. Det kan bety økt selvstyre for skoler, sykehjem og barnehager.

Høyre varsler allerede nå at partiet vil gå den veien: - Byrådet må gis nye fullmakter og styre skole og sykehjem bedre enn vi gjør i dag. Disse områdene tar 80 prosent av bydelenes utgifter. Vi har ikke råd til å styre skole og sykehjem på tre nivåer, sier Monica Mæland.

Høyre ser for seg at man tar fra bydelene ansvaret for disse tjenesteområdene.

— Vi er nødt til det, ikke bare for å få kontroll med utgiftene, men og for å redusere utgiftene til administrasjon. I en økonomisk krisesituasjon må vi få mer igjen for pengene. Høyre vil både sentralisere og desentralisere. Selvstyret for den enkelte enhet må bli større.

— Hva blir igjen på bydelsnivå dersom man fjerner skole og sykehjem?

— Det får man se på, men vi kan gi andre oppgaver til bydelene, sier Mæland.