Kurt Oddekalv og Åge Simonsen i Norges Miljøvernforbund har funnet en ny side ved BIRs virksomhet å opponere mot. Daglig leverer Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap (BIR) store mengder bunnaske som er igjen i avfallsforbrenningsovnene til Mjeldestad Miljø AS ved Valestrand på Osterøy. Bare i fjor leverte BIR 13.000 tonn.

Inneholder tungmetaller

— Denne asken er svært giftig og må behandles som spesialavfall. Asken har høye konsentrasjoner av tungmetaller og dioksiner. Her blir den lagret i et åpent deponi. Når det regner trenger giftstoffer ned i jordsmonnet og renner ut i sjøen. På denne måten akkumuleres giftstoffene i næringskjeden, sier Kurt Oddekalv og Åge Simonsen til Bergens Tidende.

De to miljøforkjemperne og svorne bossforbrenningsmotstanderne viser til at Norge i løpet av året kommer til å få regler som klassifiserer en viss type bunnaske, eller slagg, fra forbrenningsanlegg som spesialavfall.

— Disse nye reglene har BIR visst om lenge. Moralsk sett burde de allerede nå ha behandlet asken som spesialavfall. Da må deponiet på Osterøy gjøres om, eller BIR må sende asken til Østlandet. Det koster penger, sier Kurt Oddekalv.

Giftig nok?

Men spørsmålet er nå om asken som BIR etterlater seg er giftig nok til å bli klassifisert som spesialavfall når de nye reglene kommer.

Avdelingsingeniør George Nelson i Statens forurensningstilsyn bekrefter overfor BT at Norge i løpet av året vil få regler som klassifiserer også bunnaske fra forbrenningsanlegg som spesialavfall. Men han presiserer at asken må ha et tilstrekkelig høyt innhold av farlige stoffer for å kunne betegnes som spesialavfall. Plansjef Toralf Igesund i BIR sier til BT at slagget fra BIR ligger under denne grensen.

- Godt under grensen

— Vi har målinger som viser at vårt slagg ikke defineres som spesialavfall. Innholdet av tungmetaller ligger langt under den grensen vi har sett så langt. Med vi kan ikke vite noe sikkert før de nye reglene faktisk kommer, sier Toralf Igesund til BT.

Han er slett ikke enig i at deponiet på Osterøy er den største giftfellen i Bergen og omegn.

— Stoffene i slagget er godt bundet rent kjemisk, og faren for utlekking er meget lav, sier han.

— Kunne dere ikke for å være på den sikre siden uansett behandle asken som spesialavfall?

— Det spørs om det er klokt rent samfunnsøkonomisk så lenge analyser viser at tungmetallnivåene ligger såpass langt under grensen, sier Igesund.

Flere analyser

Bly, nikkel, sink, kobber, kadmium og arsen er eksempler på tungmetaller som havner i deponiet drevet av Mjeldestad Miljø på Osterøy. Oddekalv understreker at Mjeldestad Miljø driver godt og har de nødvendige konsesjoner. Det er heller ikke noe i dagens regelverk som hindrer BIR i å sende asken sin dit. De nye reglene som blir innført i Norge som en følge av vedtak i EU vil uansett føre til at aske fra forbrenningsanlegg må analyseres mye oftere enn før. Viser det seg at asken må regnes som spesialavfall, må den også tas hånd om på en helt annen måte enn tidligere.