— Dette er noe vi undrer oss over, sier Inger Haukenes, forskeren bak doktorgradsavhandlingen fra Universitetet i Bergen.

Mens sammenhengen mellom røyking og risikoen for å bli uførepensjonert primært forklares av sosioøkonomisk klasse, ser man et annet bilde for kvinner som røyker mye. Storrøykende kvinner har nemlig høyere sannsynlighet for å bli uførepensjonert, helt uavhengig av utdanningsnivå, yrkesklasse og egenvurdert helse. Det er blant funnene i Haukenes avhandling.

— Vi vet ikke hva årsaken er, siden faktorene vi kontrollerer for ikke forklarer den økte risikoen storrøykende kvinner, sier Haukenes, som disputerer i begynnelsen av april. Studien er ennå ikke publisert, men er inne til fagfellevurdering for et internasjonalt tidsskrift.

Ingen gode svar

Ved å kontrollere for utdanning, yrkesstatus og egenvurdert helse, ser man ingen økt risiko for å bli uførepensjonist for menn som røyker mye.

I studien regner man femten sigaretter om dagen eller mer som storrøyking.

— Hvilke variabler vi kan kontrollere for i en slik studie, er begrenset. Det må være noe annet som forklarer den økte risikoen.

Kanskje er disse kvinnene i mindre grad knyttet mot arbeidslivet, for eksempel ved at de oftere jobber deltid eller i vikariater. Men hvorfor det akkurat skulle være blant storrøykende kvinner at vi finner økt risiko for uførepensjon, er vanskelig å si, sier forskeren.

- Kan det skyldes at kvinner tar mer skade av røyking enn menn?

— Det er en mulighet. Men samtidig har vi kontrollert for helseeffekter gjennom egenvurdert helse. Dårlig helse blir ofte fanget opp av egenvurdert helse, sier Haukenes.

Studerte hordalendinger

Studien bruker informasjon fra Helseundersøkelsen i Hordaland fra slutten av 1990-tallet, og omfatter alle menn og kvinner mellom 40 og 46 år bosatt i Hordaland. Haukenes studerte hvordan sannsynlighet for å bli uførepensjonert henger sammen med utdanningsnivå, posisjon i arbeidslivet og kjønn.

De med lav utdanning og fysisk krevende arbeid viste seg å ha betydelig høyere sannsynlighet for å bli uføretrygdet enn arbeidstakere med høy utdanning og lite fysisk hardt arbeid.

Dobbelt så mange kvinner

I snitt har kvinnene dobbelt så høy sannsynlighet for å bli uføretrygdet som menn, uten at studien kunne forklare årsaken.

— Men i en god del studier ser vi at sosial klassetilhørighet forklarer relativt mye av menns risiko for å bli uføretrygdet, mens for kvinner er det flere ting som spiller inn, sier Haukenes.

- Kvinner har flere roller

Hun viser blant annet til studier som tyder på at kvinner har en høyere terskel for å komme tilbake i jobb etter langvarig sykefravær.

— De opplever kanskje det som venter dem som mer krevende enn menn gjør. Årsaken kan være at de da skal ivareta både arbeidssituasjonen og familiesituasjonen. Det er fremdeles slik at kvinner i større grad enn menn tar ansvar for husarbeidet og familieforpliktelser utover nærmeste familie. Kvinnene blir stående i flere roller i samfunnet, og summen av dette kan forklare hvorfor de har høyere risiko for uførepensjon, sier Haukenes.

Fleksibilitet på jobb viktig

Dersom man kun ser på kvinner og menn med høy utdannelse, kan man imidlertid forklare årsaken til at kvinner har høyere sannsynlighet for å bli uførepensjonert enn menn.

— Selv om de har like lang utdannelse, går kvinner oftere til yrker med lavere status, målt i lønn. Yrker med lavere status, er igjen relatert til høyere risiko for uførepensjon.

Haukenes mener noe av dette kan skyldes mindre kontroll over egen arbeidssituasjon og mindre fleksibilitet til å tilpasse arbeidet til perioder med dårligere helse.

RISIKO FOR UFØRHET: Inger Haukenes disputerer for doktorgraden sin om hva som øker risiko for bli mottaker av uførepensjon.
UiB