Beskrivelse: Bratt skrent strekker seg fra Tranevatnet til bekken ved Nedre Smøråsvei 40: De bratteste partiene (>46°) er kilde for steinsprang. Blokk er observert under disse skrentene. Også i de slakere partiene er det mindre framspring med løst fjell (figur 7). Steinsprangblokk er observert under slike framspring (figur 8). Lia har et tynt løsmassedekke og flere mindre bekker som følger forsenkninger rett ned mot bebyggelsen. Det er en skjæring i fjell svært nær husene Nedre Smøråsvei 40 A-F: Denne kan være kildeområde for steinsprang.

Konklusjon: Hele skråningen må vurderes for både steinsprang og jordskred. Fjellskrenten bak Nedre Smøråsvei 40 A-F bør vurderes sikret.