Det vil da si «en samling av elver og innsjøer som har felles utløp», for å sitere Bokmålsordboka. Storemøllevassdraget er fremdeles den offisielle betegnelsen på en slik samling som omfatter Storevatnet, Munkebotnsvatnet og Langevatnet med avløp gjennom Storemølleelven eller Munkebotnselven — i middelalderen kalt Gunnildåra - til Sandviksbukten. Hele vassdraget ble sist utbygget i 1960-61 og inngår i byens vannforsyning.

Vi befinner oss også her på historisk grunn. Det trange dalføret Munkebotn mellom Sandviksfjellet og Eidsvågfjellet tilhørte i middelalderen dominikanerklosteret på Holmen, og her kan munkenes buskap ha gått på beite. Til venstre oppe i fjellsiden kan man også se konturene av en hettekledd munk, noe som må ha bekreftet navnet på dalføret.

Storemølleelven fra Munkebotnsvatnet markerte bygrensen mot nord fram til 1565. Så ble ifølge Bergen Byleksikon grensen lagt i en linje fra Rundemanen til Kristiansholm, men etter en grenseforskyvning i 1877 kom Munkebotn inn i byen igjen. Strekningen over Munkebotn og Eidsvågfjellet ned til Eidsvåg avløste i 1870 den gamle «Trondhjemsveien» lenger nord. Fram til 1993 het den Munkebotnsveien, men nå er navnet og postadressen bare Munkebotn. Den koselige svingete veien oppover dalføret har vært en populær turvei, hvis man da ikke tok snarveien via den anseelige vannledningen på den andre siden.

Mye tyder på at det har vært mølledrift i Storemøllevassdraget fra 1300-tallet. I 1653 omfattet Storemøllen to kornmølle og en kobbermølle med skiftende eiere, og på midten av 1800-tallet var der fire møllebygninger, to våningshus, flere pakkboder, naust, skjul og stall. Den nederste delen av vassdraget har ellers gitt plass for flere bedrifter like opp til våre dager. Men vannet fra vannene øverst oppe blir nå altså ikke utnyttet til mølledrift, men som drikkevann.

Storemøllevassdraget føyer seg altså pent inn i rekken av vann og elver som i århundrer har spilt en betydelig rolle i byens næringsliv. Regnet over Bergen har også her hatt sine positive sider - i tillegg til alle de andre!

ROLF TOFTE