Manglene avdekkes i en omfattende kartlegging av skolehelsetjenesten fylkeslegen i Hordaland har foretatt.

— Kommunene har en jobb å gjøre med å sikre fagfolk og tilfredsstillende lokaler, sier fylkeslege Helga Arianson til Bergens Tidende. Hun retter samtidig utfordringen til sentrale styresmakter og ber om avklaring av hvilket innhold skolehelsetjenesten skal ha for å forebygge helseproblem blant barn og unge. Og mener det også må avklares hvordan den skal prioriteres i forhold til andre satsingsområder.

Flere ukers ventetid

— Bergens Tidende kartla helsetilbudet ved videregående skoler i Bergen før jul. Da kom det frem at mange unge må vente flere uker på å slippe til hos helsesøster. Ni skoler hadde ingen lege knyttet til skolen. Hvordan vurderer du det?

— Elevene har flere behov. Noe kan fastlegen ta seg av. Andre problem kan det være naturlig å gå til helsesøster og skolelege med. Opplever unge at terskelen for å få hjelp er for høy, må vi vurdere om mer hjelp kan gis gratis uten egenandel.

Alvorlige mangler

I kartleggingen avdekker fylkeslegen en rekke alvorlige mangler:

  • I flere kommuner og bydeler har ikke skolehelsetjenesten god nok kapasitet til å organisere faste trefftider for elevene og samarbeide med skolen.
  • Flere kommuner har ikke lege knyttet til skolehelsetjenesten.
  • Svært mange kommuner har ikke tilfredsstillende lokaler for helsesøster og lege og mangler utstyr. Bare to kommuner har forholdene i orden.
  • Under halvparten av kommunene benytter skolehelsetjenesten i et tverrfaglig strukturert samarbeid.
  • Kartlegging som metode for å skaffe seg oversikt over trivsels- og miljøfaktorer blir ikke særlig mye brukt.

Positive forhold

Her er òg forhold som vurderes positivt: Alle kommuner og bydeler gjennomfører helseundersøkelser ved skolestart. Elever og foreldre informeres. Skolehelsetjenesten er med på å legge forholdene til rette for integrering av kronisk syke og funksjonshemmete.

Skolehelsetjenesten har lenge hatt en sentral rolle i arbeidet for å bedre folkehelsen. Målet her i landet er å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Når det er avdekket så mange mangler, ber fylkeslegen i Hordaland kommunene i fylket og bydelene i Bergen vurdere skolehelsetilbudet på nytt.

— Det er bra at fylkeslegen griper tak i skolehelsetjenesten. Urovekkende lite er gjort for å bedre forholdene, sier Karoline Myklebust, leder i Elevorganisasjonen i Hordaland.

FOREBYGGER: Helsesøster Merete Pettersen kjenner at elevleder Ragnhild Haugland har stive muskler i skuldrene og ber henne redusere stresset. Elevlederen vil ha helsesøster flere dager på skolen.
FOTO: KNUT STRAND