Det går frem av den interne evalueringsrapporten som er utarbeidet av Kystverket og den lokale oljevernledelsen (det interkommunale utvalget mot akutt forurensning – IUA) i Bergen. På en pressekonferanse i Bergen i dag, la de frem en omfattende rapport om Norges største oljevernaksjon.

Rapporten slår fast at mye gikk bra i aksjonen. Men rapporten er full av selvkritikk og avdekker en rekke svakheter i oljevernberedskapen. Det lanseres en rekke forslag til forbedringer og tiltak som er nødvendige for å bedre beredskapen mot oljevernulykker.

«Server» forliste ved Fedje fredag 12. januar i fjor. Oljevernaksjonen som ble iverksatt, varte i et halvt år. Tre lokale IUAer var engasjert og 13 kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane var involvert i aksjonen. Til sammen gikk det med 15000 dagsverk for å fjerne oljen. Til tider var det 200 personer i sving samtidig og 30 små og store båter var i leid inn i aksjonen. I alt slo oljen på land på 230 punkter.

Storm hindret oppsamling

Mobiliseringen av skip, oljevernutstyr og mannskap startet allerede fredag kveld i svært dårlig vær og grov sjø. Lørdag begynte ressursene å komme på plass, men ble vanskeliggjort av høye bølger. Natt til søndag blåste det opp til storm og dette umuliggjorde innsats for å begrense spredningen av oljen. Dette førte til at oljen ble spredt over et meget stort område. Først søndagen ble det mulig å fortsette aksjonen.

Det blir understreket i rapporten at Norge har rikelig av det beste utstyret som finnes for oppsamling av oljeutslipp på sjøen. Men utstyret fungerer ikke i grov sjø som i dette tilfellet. Rapporten oppfordrer oljeindustrien til å forske frem nye og bedre havgående oljelenser.

Skipet hadde 585 tonn tung bunkersolje og 72 tonn diesel da det forliste – i alt 657 tonn.

Av dette ble 139 tonn ble tatt ut av tankene i forskipet, 33 tonn ble tatt opp fra sjøen, 104 tonn tatt opp fra land, 20 tonn ble gjenværende i forskipet og 380 tonn har forvitret, fordampet eller blitt værende igjen i miljøet.

Vellykket aksjon

Et stort antall frivillige fra inn— og utland, og kommunale og statlige mann-skaper deltok i arbeidet med å rense opp etter oljesølet.

Rapporten slår fast at aksjonen var vellykket og at naturen er brakt tilbake til en tilstand der oljesøl knapt kan oppdages.

Det hevdes at varsling og mobilisering fungerte bra. Men rapporten har mange selvkritiske kapitler. Blant annet erkjennes at aksjonen kom skjevt ut i forhold til publikum og mediene. Det fremmes flere forslag om bedre informasjon til publikum og mediene i akuttfasen. Videre må det skje forbedringer av dataverktøy, loggføring, intern kommunikasjon og kartmateriell.

Manglet mannskap

Aksjonen led ikke under mangel på materiell som lenser og personlig utstyr til mannskapet. Men det var store problemer med å skaffe mannskaper fra kommunene.

I etterkant av aksjonen er det satt frem kritikk i mediene av at enkeltpersoner har tjent gode penger på å leie ut sine private båter til oljevernaksjonen. Rapporten foreslår at det utarbeides langt bedre rutiner og regler for innleie av båter i oljevernaksjoner. Dette begrunnes med at bedre regler kan hindre at det blir grunnlag for kritikk. I tillegg vil man unngå at private båteiere i fremtiden vegrer seg mot å stille båtene til disposisjon av frykt for å bli mistenkt for å utnytte situasjonen.

Oppdrettsanlegg usikret

Oppdrettsnæringen har dårlig beredskap for å beskytte anleggene mot oljesøl, hevdes det i rapporten.

Det er en stor utfordring å drøfte frem en avklaring om hvor langt Kystverket kan gå i å kreve at kommunene skal avse mannskaper til oljevernaksjoner, heter det i rapporten.

Flere tusen sjøfugl ble rammet av oljen. Også beredskapen for behandling og vasking av oljeskadet sjøfugl, må bli mye bedre, heter det i rapporten.

OLJESØL: Oljen ble spredt over et meget stort område. 380 tonn har forvitret, fordampet eller blitt værende igjen i miljøet.
Bergens Tidende
FORLIS: «Server» forliste ved Fedje fredag 12. januar i fjor.
Bergens Tidende
MANGLET MANNSKAP: Til sammen gikk det med 15000 dagsverk for å fjerne oljen. Det var store problemer med å skaffe nok mannskap.
Bergens Tidende
STOR INTERESSE: 60 personer var invitert, men over 80 møtte frem til dagens pressekonferanse. Stående fra venstre: Gunvald Isaksen, havnedirektør. I midten sitter Kirsti Slotsvik, kystdirektør. På talerstolen Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Kystverket.
Rune Berentsen