— Medisinsk sakkyndige har vurdert barnas grad av invaliditet og de har blant annet vært gjennom en nevropsykologisk undersøkelse. Det er deretter målt ut en erstatning for hvert barn som i sum blir vel 48 millioner kroner, sier advokat Stig Åkenes Johnsen til BT.

Han representerer «Kvikk»-foreldrene sammen med kollega Otto Roll. De sendte i juni en omfattende dokumentasjon til Forsvarsdepartementet, med spesifiserte krav for hvert barn.

To forutsetninger

Sjøforsvarets ledelse kontaktet «Kvikk»-foreldrene i 2004. En rapport fra Seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen hadde da slått fast at det var en klar statistisk sammenheng mellom «Kvikk»-barnas medfødte misdannelser og fedrenes opphold på KNM «Kvikk».

Forsvarsdepartementet åpnet deretter en dialog med «Kvikk»-foreldrene gjennom deres advokater med tanke på et økonomisk oppgjør og satte to forutsetninger: Oppgjøret måtte juridisk ordnes slik at det ikke danner presedens for liknende saker og spørsmålet om den konkrete årsaken til «Kvikk»-barnas medfødte misdannelser måtte holdes utenfor.

Partene ble også enige om å avgrense oppgjøret til familier som man i 2004 kjente ved navn og visste hadde fått et barn med medfødte skade etter at far hadde vært på «Kvikk». En identifisering av nye tilfeller som de statistiske undersøkelsene ved Universitetet i Bergen avdekket ville forsinke prosessen og vil bli behandlet i en eventuell andre runde.

Barneerstatning

— Juridisk var det uproblematisk å kunne se bort fra årsaksspørsmålet. Det har heller ikke vært nødvendig å gå inn på det i vår dialog med departementet. I den sammenheng var det tilstrekkelig å vite statistisk at Kvikk»-barnas skader har sammenheng med tjenesten på båten, sier advokat Stig Åkenes Johnsen.

  • Har det vært vanskelig å beregne erstatningssummen?
  • Vi har tatt utgangspunkt i skadeerstatningslovens bestemmelse om barneerstatning. Denne erstatningen er standardisert for skadelidte under 16 år og er nokså grei å regne ut når vi vet graden av medisinsk invaliditet. Erstatningen gis etter invaliditetsgrad etter satser basert på folketrygdens grunnbeløp.

— Men den største del av kravet er knyttet til direkte utgifter på grunn av skaden. Dette er mer komplisert. Vi har her kartlagt hvilke pleie- og omsorgsbehov barna har hatt frem til nå og behov de har i fremtiden. Offentlige ytelser kommer til fradrag i beløpet, sier Åkenes Johnsen.

Til behandling

— Vi har mottatt «Kvikk»-foreldrenes krav og er i gang med å behandle det. Arbeidet er omfattende og vi har meddelt deres representanter at vi trenger litt tid på å gjennomgå dokumentasjonen, sier underdirektør Kåre Helland-Olsen i Forsvarsdepartementet til Bergens Tidende.

Han kan ikke si når et svar på erstatningskravet vil foreligge, men understreker at «Kvikk»-saken har pågått lenge og har vært en stor belastning for de berørte. Derfor har departementet gitt behandlingen av saken høy prioritet.

— Det vil bli foretatt en individuell erstatningsutmåling basert på reglene i skadeerstatningsloven. Erstatningen vil bli finansiert over Statens konto for erstatningsansvar, sier Kåre Helland-Olsen.