— Førebels tal tyder på at halvparten av desse trehusmiljøa ikkje har ein brannsikringsplan som omfattar førebyggjande tiltak og planar for innsats ved ein eventuell brann, seier sjefingeniør Terje Olav Austerheim i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Manglar svar

DSB og Riksantikvaren prøvde i haust å føgja opp den åtte år gamle kartlegginga av beredskapen ved landets over 180 verneverdige trehusmiljø, og har i første omgang konkludert med at det enno er store manglar. Dei må samstundes slå fast at tilbakemeldinga frå dei kommunale brannetatane dels har uteblitt og er mangelfulle.

— Dessverre er det mange brannvesen som ikkje har svart på spørjeundersøkinga. I tillegg er er ein del svar svært mangelfulle, seier Austerheim.

— Vi må gå ein ny runde og kvalitetssikra det materialet vi har fått inn, seier han.

72 kommunar

I 2007 gav Riksantikvaren og DSB ut ei rettleiing om bybrannsikring, og bad der dei 72 kommunane det gjeld om å utarbeida heilskaplege brannsikringsplanar for dei utsette områda.

— Vi ser på dette som svært viktig, både for å førebyggja brann og for å leggja forholda til rette for å stoppa og avgrensa ein slik brann, seier Terje Olav Austerheim.

— Vi har ein ganske god oversikt i den rapporten som vi laga i 2005. Men vi gjekk i haust ut for å få ein oppdatert totaloversikt, men ser at mykje framleis er uklart.