AUDUN STØLÅS

— Trafikkulykkene i Norge skjer i rundkjøringer. Spesielt ille er det i Bergen, sier skadesjef Håvard Søvde ved Vesta Forsikrings hovedkontor i Fyllingsdalen til Bergens Tidende.

Rundkjøringene i Bergen er rett og slett for små. Politioverbetjent Arvid Ask, leder for trafikkseksjonen ved Hordaland politidistrikt sier at mange av rundkjøringene i Bergen har så liten kurve at det ikke innbyr bilistene til å sette ned farten når de skal kjøre inn i en rundkjøring. De nye rundkjøringene som nå blir laget, blir utformet slik at det blir en større sving inn i rundkjøringen.

De verste ulykkesplasser i Bergen er rundkjøringene ved Krambua i Fjøsangerveien, og ved Gullgruven i Åsane.

Utbedringer

Senioringeniør Tor Høyland i Statens vegvesen i Bergen sier at rundkjøringen på hovedveien ved Gullgruven skal utbedres i løpet av dette året.

Svingen inn i rundkjøringen skal gjøres større slik at bilistene blir presset til å kjøre inn i rundkjøringen med lavere fart.

Høyland sier at tallet på kollisjoner i rundkjøringene i Bergen generelt sett har bedret seg noe de senere årene. Men bildet er sammensatt.

— Vi har enkelte rundkjøringer i Bergen med svært mange ulykker. Men vi har også rundkjøringer med svært få ulykker og uhell. Det er en klar sammenheng mellom et høyt ulykkesnivå og måten rundkjøringen er utformet på, sier Høyland.

— Vi har eksempler på at tallet på ulykker er gått sterkt ned etter at det ble anlagt rundkjøringer. Ved innkjøringen til hovedveien i Indre Arna skjedde det flere dødsulykker da denne innkjøringen var utformet som et vanlig veikryss. Etter at veikrysset ble erstattet med en rundkjøring har tallet på kollisjoner gått sterkt ned. Også i Wergelandskrysset på Minde har ulykkestallet blitt sterkt redusert etter at det ble bygget rundkjøring, sier Høyland.

For mange

Politioverbetjent Ask sier at det i Bergen er altfor mange ulykker i rundkjøringer.

— Farten er for høy, og bilene kjører for tett. En bilist kan ha brutt vikeplikten ved innkjøring i rundkjøringen, mens en annen kan ha så stor fart at han ikke klarer å bremse. Når det oppstår kollisjoner i slike tilfeller, blir det ofte den som kjører på en annen bakfra som får skylden fordi dette er lettest å bevise, sier Ask.

Skadesjef Søvde i Vesta sier at det også er et problem at bilførere som kommer kjørende på de store veiene ikke tar hensyn til biler som kommer fra sideveiene. For høy fart inn mot rundkjøringene, og brudd på bestemmelsene om vikeplikt ved kjøring inn i rundkjøringene, er også noe som bidrar til å få bergenserne på skadetoppen for slike trafikkulykker.

Høyesterett

Høyesterett har nylig i en enstemmig dom slått fast at de som skal kjøre inn i en rundkjøring har vikeplikt for dem som allerede er inne i rundkjøringen. Saken kom opp etter at en bilist i Oslo fikk en bot på 4500 kroner etter en kollisjon. Den bøtelagte bilsten mente at det ved innkjøring i en rundkjøring alltid er vikeplikt for biler som kommer fra venstre. På dette grunnlaget tok han saken til topps i rettsapparatet og tapte i alle instanser.

Høyesterett har slått enstemmig fast at den som kjører inn i en rundkjøring hvor det er satt opp skilt om vikeplikt, har vikeplikt for de kjøretøyer som allerede er inne i rundkjøringen.

Dette gjelder uten hensyn til fra hvilken kant den andre føreren har kjørt inn i rundkjøringen.

I sin dom viser Høyesterett til at trafikkreglene ikke har spesielle bestemmelser om kjøring i rundkjøringer. I dommen heter det: «Den som kommer fra venstre, og som derfor har kjørt lengst i rundkjøringen, vil normalt også ha vært den som først kom inn i rundkjøringen. Men i enkelte tilfeller vil det på grunn av forskjell i hastighet likevel være det kjøretøyet som kommer fra høyre, som først kom inn i rundkjøringen. I disse tilfeller blir løsningen derfor at det er det kjøretøyet som kommer fra venstre som har vikeplikten».

Avvikling

Høyesterett presiserer at dette gjelder situasjoner med liten trafikk, eller der det er store luker i køen. Dersom trafikken derimot er så sterk at det stadig kommer nye kjøretøyer inn i rundkjøringen, vil man måtte la trafikkstrømmen fra venstre passere, blir det presisert i dommen.

Arvid Ask sier at mange bilførere har feile oppfatninger på dette felt.

— Når en bilfører kommer fra en sidevei og stopper ved vikepliktskiltet ved en rundkjøring, peker bilsten seg ut en bil et stykke bak i køen inn til rundkjøringen fra hovedveien og tenker at det bare er rett og rimelig at jeg komme ut i rundkjøringen før denne bilen. Men en slik tenkning holder ikke. Når trafikkreglene er utformet er det også tatt hensyn til avviklingen av trafikken, sier politioverbetjent Arvid Ask.