— Dette er et svært gledelig vedtak, sier leder for Bergens Forsvarsforening, August Rathke.

Foreningen har kjempet mot planene for en utbygging helt siden de første gang ble kjent med dem. Og i byrådet fikk Ricks AS nei.

Komiteen sa ja

Men da utbygger presenterte et revidert forslag til utbygging, sa komite for miljø- og byutvikling ja til utbyggingen, med enkelte begrensninger. Blant annet ble det sagt nei til uteservering på tilbyggets tak, og komiteen tillot ikke at fasaden kunne skyves til side ved bruk av glassdører.

Det var ikke nok for Bergen Forsvarsforening. I sin klage på vedtaket skriver den:

«Gjennomføring av vedtaket i Komiteen vil virke skjemmende og uverdig for minneplassen over Gestapos ofre. Minnestøtten som er reist etter initiativ fra Bergens Forsvarsforening den 8. Mai 1990, Veiten 3 og plassen, rotunden, mellom støtten og bygningen, er et sammenhengende krigsminne og må bli bevart uforandret slik det er i dag.»

Får støtte

Fylkesmannen skriver i sin vurdering av klagen at planen bryter med kommuneplanen for området. Bygningen er i planen vist som «bygning med høy antikvarisk verdi». For slike skal bygningenes egenart bevares eller tilbakeføres. Det planlagte tilbygget bidrar ikke til dette.

Tilbygget bryter også med det som gjelder for gangarealer med byformsbruk i planen. Ved endringer skal utformingen gjøre byrommene mer velegnet som sosial og kulturell arena, noe tilbygget ikke gjør.

Fylkesmannen mener derfor det må foreligge en dispensasjon for kommuneplanen. Og skal det gis dispensasjon må det foreligge særlige grunner.

Både byantikvaren, Grønn avdeling, og byrådet mener det ikke foreligger særlige grunner til å gi unntak for planen. Det planlagte tilbygget ødelegger for minneplassen og opplevelsen av bygningens monumentalitet, mener disse.

Det er også avgjørende for at fylkesmannen omgjør vedtaket i komite for miljø og byutviklingen. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.