• Stopp for kraft til Mongstad:I konsesjonssøknaden frå 2006 føreset Statnett at kraftverket på Mongstad ikkje kjem. Statnett tok feil, og gasskraftverket er straks klar for prøvekøyring. I dag blir store mengder kraft ført frå Bergensregionen til Mongstad for å drive raffineriet. Etter at Mongstads eige kraftverk er i bruk, blir det slutt på denne overføringa.
  • Stopp for Troll:Statnett såg føre seg ei vidare utbygging av Trollfeltet, og at dette ville krevje store mengder straum frå land. Overraskande nok sette Stortinget bom for vidare Trollutbygging i 2007. Kalkylane over venta auke i straumforbruket i Bergensområdet som ligg i konsesjonssøknaden frå 2006, blir dermed sterkt misvisande.
  • Stopp for Karmøy:Utviding av Hydros aluminiumverk på Karmøy blei også brukt som argument for å byggje Sima-Samnanger. Større aluminiumsproduksjon ville krevje meir straum. Denne måtte førast frå Bergensregionen. I dag synest det klart at det ikkje blir noko utviding av Karmøyverket, tvert om er det vel heller fare for ned-bygging.
  • Stopp i forbruksvekst:I konsesjonssøknaden ser Statnett føre seg ein årleg forbruksvekst på 0,8 prosent. Første halvår har forbruket av straum i landet gått ned med 6,7 prosent samanlikna med same periode i fjor. Energiøkonomisering, nye teknologiske løysingar og dyrare straum vil ifølgje Odfjell bremse forbruksveksten.