Fylkesmannen oppheva i går den såkalla utbyggingsplanen for eit stort blokkfelt på Birkelundstoppen. Grunnarbeida skal vere ferdige til sommaren, og sjølve bygginga av dei åtte blokkene med til saman 110 leilegheiter skal etter planen starte etter fellesferien.

Utbyggjaren, Byggholt, reknar med at kommunen følgjer tilrådinga frå Fylkesmannen om å stoppe grunnarbeidet. Dermed blir bygga forsenka.

— Kvar dag arbeidet blir stoppa betyr tilsvarande forsenking. Vi har ein framdriftsplan som er ganske stram, seier Yngve Fløisand, regiondirektør i Byggholt.

30 leilegheiter er allereie seld, og av desse er det to som truleg blir direkte råka av Fylkesmannen sitt vedtak. Desse ligg ei etasje som truleg må kuttast. Fløisand kan ikkje seie noko om kor lang utslettinga kan bli. Her avventar han beskjed frå kommunen.

Kan bli store kutt

Fylkesmannen har stoppa prosjektet fordi fleire blokkene blir høgare enn reguleringsplanen tillet.

Dessutan er bygningsmassen, den såkalla tomteutnyttingsgraden (TU), større enn planen tillet. Det siste skuldast at Fylkesmannen meiner garasjar skal reknast med, noko kommunen ikkje har gjort.

Blir Fylkesmannen sitt syn på TU ståande, vil det få dramatiske følgjer for heile byggeprosjektet.

— Det vil i så fall innebere ei dramatisk inngripen i bygningsmassen, seier Fløisand.

Medrekna garasjane har bygget ein TU på 110 prosent, medan kravet i reguleringsplanen er maksimalt 80 prosent. Dermed må bygga reduserast med nær ein tredel, viss Fylkesmannen si forståing blir gjeldande.

- Vi treng ei klargjering

Akkurat striden om utrekninga av TU var grunnen til at Fløisand gjekk ut i BT i mars, med krass kritikk av uføreseieleg saksbehandling i kommunen.

Han fortalde då at Byggholt frå starten av fekk beskjed om at garasjane ikkje skulle reknast med. Men då ein ny saksbehandlar tok over saka i fjor sommar, vart politikken endra.

Samstundes kunne han vise til at ingen andre utbyggjarar i same reguleringsområde fekk utrekna TU der garasjane var inkludert.

  • No kjem desse problema opp for fullt igjen. Fylkesmannen tolkar på ein måte, og Bergen kommune praktiserer det på ein annan, seier Fløisand.

Han etterlyser ei klargjering, til dømes ved at kommunen slår fast at alle planar vedteke etter ein viss dato skal reknast etter den nye måten. Eldre planar bør reknast etter den gamle måten, meiner han.

Møtast i neste veke

Utbyggingsplanen som Fylkesmannen no har oppheva, vart samrøystes vedteke i Komite for miljø og byutvikling i august i fjor.

Ifølgje byråd for byutvikling Lisbeth Iversen vil kommunen no gå gjennom saka. I tillegg skal ho møte utbyggjaren, i eit møte der òg komiteleiar Anne Gine Hestetun (Ap) skal vere med på.

— Det møtet vil vi prøve å avvikle så raskt som mogleg, helst i neste veke, seier Iversen.