Vann— og avløpsetatens årlige spørreundersøking viser at Giardia-saken ikke har tært mye på befolkningens tillit til kommunens drikkevann:

70 prosent av befolkningen har stor tiltro til at kommunen greier å levere rent drikkevann i fremtiden.

Etaten som har ansvaret for drikkevannet kommer likevel dårligere ut etter fjorårets epidemi:

Andelen som mener VA-etaten gjør en mindre god jobb har økt fra rundt fem til ca. 18 prosent det siste året. Men det er fremdeles bare 2-3 prosent som mener etaten gjør en dårlig jobb, tross Giardia-skandalen.

De får likevel støtte til arbeidet med å sikre nedbørsfeltet bedre: 60 prosent mener en bør legge vekt på å beskytte nedbørsfeltet. For et år siden svarte 38 prosent av de spurte det samme.

Kritiske sentrumsboere

Ikke uventet er det i de delene av byen som måtte koke vannet i fjor høst skepsisen til vannkvaliteten er høyest.

Bare 20 prosent av befolkningen i sentrum vil karakterisere drikkevannet som "svært godt", mot 40 prosent i Fana og 30 prosent i de andre bydelene.

Samlet sett er andelen som karakteriserer drikkevannet som "svært godt" redusert fra 35 til 30 prosent.

Samler vi karakteristikkene "svært godt" og "godt" er folks syn på drikkevannet i kommunen som helhet derimot uendret.

Mer flaskevann

I sentrum oppgir 27 prosent at de har fått dårligere drikkevan på grunn av parasitter. I tillegg til er det mange her som oppgir at vannet har fått dårligere smak og brun farge det siste året.

28 prosent i sentrale bydeler kjøper mer vann på flasker nå enn da undersøkelsen ble gjennomført for et år siden. Også i de andre bydelene oppgir mellom 10 og 22 prosent at de kjøper mer flaskevann.