Tillatelsen gis på vilkår av at bebyggelsesplan sendes kommunen innen 1. juni 2004. Før riving kan igangsettes, skal det også utarbeides antikvarisk dokumentasjon etter avtale med byantikvaren.

— Eksisterende bygningsmasse er i dårlig forfatning og vurderes å kunne utgjøre en økende risiko jo lengre tid som går, sier byråd for byutvikling Lisbeth Iversen.

— I og med at reguleringsplanen forutsetter riving av bygningene, er det bedre å rive bygningsmassen raskt, i stedet for å kreve at det utføres nødvendige reparasjoner, sier Iversen.

Når det gjelder spørsmålet om etablering av midlertidig parkeringsplass, er søknaden i henhold til gjeldende bestemmelser, sendt til bydelen, fylkesmannens miljøvernavdeling og veimyndighetene til uttalelse.

Denne delen av søknaden kan ikke tas opp til endelig behandling før uttalefristen er utløpt. Sak om etablering av parkeringsplass vil bli oversendt bystyret for endelig avgjørelse.