STEINAR HYSTAD

Veteranskipslaget Fjordabåten tok initiativ for å halda «Skånevik» i Hordaland. Men entusiastane i laget har ikkje kapasitet til å ta vare på og stå for drifta av meir enn «Granvin» og det omfattande restaureringsarbeidet på «Stord I».

«Skånevik» er framleis i operativ stand og var inntil i fjor i rutefart for HSD. Frå alle som ynskjer vernet sett i verk er det nett det at «Skånevik» er i god kondisjonen som gjer det så viktig å sikra seg fartyet no.

Verneverdig

— Eg har vore med riksantikvaren på synfaring om bord og det er ikkje fnugg av tvil om at «Skånevik» er verneverdig. Riksantikvaren har teke ferja med i «Handlingsplanen for fartøyvern 2002 - 2006.» Diverre er det eit avgjerande steg mellom det ein ynskjer å verna og det ein har pengar til, seier førstekonsulent Stein Ottosen ved kulturetaten i Hordaland fylkeskommune.

— Eit anna velviljesignal kom frå Hordaland fylkesutval då politikarane støtta planen og rådde til vern av ferja , men sa lite om korleis pengesummen til kjøp skulle skaffast.

Ottosen augnar eit vagt grønt lys i pengetunnelen dersom forslaget om fylkestilskot på ei krone per innbyggjar går gjennom. Då vil Staten, ved Riksantikvaren, løyve ein tilsvarande sum, noko som skulle tilseia ein startkapital på tett oppunder millionen.

Ei stifting løysinga

— Nokre år er alt gått sidan me fekk verneinnspelet frå Veteranskipslaget og sidan «Skånevik» i røynda er for sal, byrjar det hasta med avgjerdsler i saka. Sjølv ser eg ei eiga stifting som den beste løysinga for å få lagt fartyet til den endelege vernekai. Her kan det nemnast at Stord kommune alt har tilbode liggjeplass ved Nattrutekaien , like ved det nyopna maritime museet. Kva gjeremål ferja skal få i framtida er også eit emne for diskusjon, seier Ottosen.

Bør snart skje noko

— I HSD ser me aller helst at «Skånevik» vert teken vare på lokalt. Verneideen har slått an hjå oss også og me vil strekkja oss langt for eit slikt føremål. Men det er klart det kostar selskapet ein heil del kroner å halda fartyet i operativt, så til slutt kan det bli eit spørsmål om pengar. Innan eit års tid bør noko skje, seier maritim leiar i HSD Sjø AS , Jan Kenneth Østervold. Han minner om søsterskipet til «Skånevik», M/F Odda, vart kjøpt opp av Fylkesbaatane og går i svært vellukka turisttrafikk på Sognefjorden.