Veksten de siste årene har vært særlig stor. Den kommer dels av befolkningsveksten og dels av større mobilitet blant folk flest på grunn av økt bilhold. Særlig veksten over Askøybrua har vært stor. I løpet av 2005 økte trafikken med hele ni prosent. Hittil i 2006 har økningen vært nærmere ti prosent. Det betyr at den gjennomsnittlige trafikken pr. døgn i 2006, før bropasseringen blir gratis, er praktisk talt 10.000 biler.

Dersom Askøybrua får en engangsvekst som Sotrabrua fikk i sin tid da bompengene ble avviklet, vil trafikken øke med rundt 40 prosent. Fortsetter veksten deretter i samme takt som i perioden 2001-2004, vil trafikken over broen bli opp mot 25.000 pr. døgn i 2015. En modellberegning for trafikk i Bergensområdet som tar hensyn til endrede reisemønster i hele regionen, viser en trafikk over Askøybrua på 29.000 biler i 2015. Det er høy kollektivandel mellom Askøy og Bergen. Over 30 prosent av alle personreiser går med buss eller båt. For arbeidsreiser er andelen 35 prosent, mot 20 prosent for Bergensområdet sett under ett.

Ved avvikling av bompengene på Askøybrua vil kollektivtrafikkens konkurranseevne i forhold til biltrafikk reduseres. Det er fare for at mange av dagens kollektivtrafikanter vil begynne å kjøre selv.

Trafikkproblemene på ytre del av Vestre innfartsåre mot Storavatnet kan bli vesentlig forverret med den ventede trafikkveksten over Askøybrua. Med nedbetalt bro kan den samlete trafikken fra Askøy og Sotra om noen år være rundt 55.000 biler pr. døgn. Dette er mer trafikk enn det som går over Nye Nygårdsbro sentralt i Bergen.

Når i tillegg Ring vest blir fullført, kan trafikkavviklingen på Vestre innfartsåre nå sin kapasitetsgrense med tiltakende køproblemer for trafikken mellom Askøy, Sotra og Bergen.

KILDE: NORCONSULT OG ASKØYBRUA AS