I en ny rapport fra Helsetilsynet rettes det sterk kritikk mot Nordfjord sjukehus og deres legevikarordning, skriver NRK Sogn og Fjordane i dag.

Kritikken i rapporten dreier seg blant annet om sviktende rutiner rundt rekruttering av vikarleger, og videre svikt i opplæringen av dem. Det vises til at legevikarer går god for andre legevikarer uten at Helse Førde gjennomfører intervjuer eller innhenter referanser, og at opplæringen av dem blir overlatt til sykepleiere.

I rapporten nrk.no omtaler sies det blant annet at

"Verksemda har gjort avtale med to anestesilegevikarar om å rekruttere anestesilegevikarar. Dei intervjua opplyste at desse legane går god for vikarane utan at Helse Førde hentar referansar frå tidlegare arbeidsgjevar eller gjennomfører intervju. Sjukepleiarane ved overvakinga opplevde at dei måtte sikre at legar vart oppdaterte og fekk nødvendig informasjon om pasientane dei skulle ha ansvaret for."

Det blir slått fast at Helse Førde bryter spesialhelsetjenesteloven og en av internkontrollforeskriftene.

Verken fagsjef i Helse Førde, Hans Johan Breidablikk, eller fylkeslege Petter Øgar ønsker i følge nrk.no å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Øystein Torheim (arkiv)