Torsdag fekk Statsraad Lehmkuhl besøk av nestleiar i Venstre, Trine Skei Grande, Venstre sin 2.-kandidat i Hordaland, Lars-Henrik Paarup Michelsen og gruppeleiar for Venstre si bystyrargruppe, Hans-Carl Tveit for ei oppsummering av den økonomiske stillinga til skipet.

– Skuleskipa fell utanfor ein del av finansieringsløysingane, slik som kulturminnefondet. Vi meiner det må ordnast ei løysing som passar skipa, seier Skei Grande.

– Det er snart val, og vi vil gjere partia merksame på kor viktig denne saka er. No står framtida for skutene. Me treng auka statstilskot og ein skuleskipsmodell, seier direktør i Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl, Per Langhelle.

Kan ende i opplag

Dei tre skutene har alle etterslep på vedlikehaldsarbeid, og ei løysing byrjar å haste.

– Utan ei løysing er siste konsekvens at skipa mistar sertifikat på grunn av vedlikeholdsmanglar, og dei endar opp med å ikkje kunne sigle internasjonalt eller vere med i Tall Ships’ race og liknande. Til sjuande og sist kan dei ende med å liggje i opplag som ei rein utgift, eller bli selde til utlandet, seier Langhelle.

Ein million i underskot

Lehmkuhl hadde i fjor eit underskot på om lag ein million kroner. Med ei omsetjing på nesten 30 millionar kroner i året, er ikkje dette enormt mykje, men utan auka tilskot frå staten, vil beløpet berre auke.

– Dei siste åra har me stort sett jobba med å halde hovudet over vatnet, fortel Langhelle.

Statsraad Lehmkuhl ønskjer å kome inn under nettolønsordninga som vil gje refusjon av skattetrekk og arbeidsgjevaravgift, noko som vil utgjere nesten like mykje som det dei får i statstilskot per i dag.

Skværriggarane ønskjer også å få på plass ein skuleskipsmodell med ei eiga godkjend utdanning om bord, eller ei form for støtte til elevane frå Statens Lånekasse. Kunnskapsdepartementet har vist si interesse for dette, men har ikkje gjort noko konkret for å få ei slik løysing på plass.

I tillegg er det viktig for skipa å få ei statleg garantiordning, då dei dei siste åra har opplevd at forsikringsselskapa er mindre villige til å gje billige forsikringar. I tillegg er ikkje dei antikvariske bevaringskrava som er knytt til skipa i dag ikkje er forsikringsmessig dekka.

Optimistiske

I vinter har ABM-utvikling (statens senter for arkiv, bibliotek og museum), utvikla ei evaluering av drifta av skværriggarane. I etterkant av evalueringa har Kultur— og kyrkjedepartementet bede om ei innstilling om kva som bør gjerast.

– Dei hadde ikkje bed om innstillinga utan at dei har tenkt å gjere noko. Dette gjer at vi er optimistiske, seier Langhelle.

Høgkonjunkturen i norsk shipping har gjort at driftskostnadene på Statsraad Lehmkuhl har auka med nesten 40 prosent dei siste sju åra, i den same perioden har det statlege tilskotet auka med litt under 30 prosent.

– Statstilskotet utgjer under tjue prosent av driftsutgiftene til Statsraad Lehmkuhl. Dermed tjenar vi svært mykje meir sjølve enn det andre kulturinstitusjonar gjer, seier Langhelle.

Finanskrisa

Både Statsraad Lehmkuhl og Christian Radich har i dag avtale med Sjøforsvaret som brukar skipa som skuleskip delar av året.

Utanom dette må dei ut i den private marknaden for å tene pengar. Skjærgårdsturar og opne segltokter sikrar ei viss inntening, men høge driftskostnader fører med seg høge prisar på slike turar, og også skværriggarar merkar finanskrisa på skroget.

– Firma som i mange år har hatt faste skjærgårdsturar, er ikkje der lenger. I tillegg er det relativt lite belegg på dei opne segltoktene. Mange opplever turane våre som dyre, og vi vil setje ned prisane, men det krev jo auka inntekt frå andre stader, seier Langhelle.

Vil bli meir tilgjengelege

– Med meir driftsstøtte får vi moglegheita til å marknadsføre oss betre. Med høge prisar og den store straumen av tilbod, får vi ikkje kommunisert tilboda våre skikkeleg, held han fram.

Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl ønskjer å gjere turane sine meir tilgjengelege for folk flest.

– Utanlandske turistar om bord kan ikkje forstå at ikkje fleire nordmenn tek ein tur med skuta. I mine augo er det viktigare for bergensarar å ha vore på tokt med statsraaden enn å ha vore på toppen av Besseggen, avsluttar Langhelle.

POLITIKARBESØK: Skuta er flott, men det hastar å få igang ei løysing på dei økonomiske problema til Statsraad Lehmkuhl. F.v. Kaptein Marc Seidl, direktør Per Langhelle, Trine Skei Grande, styreleiar Helge Dyrnes, Lars-Henrik Paarup Michelsen og Hans-Carl Tveit.
Maria Pile Svåsand
VIL TA STYRING: Venstrepolikikarar Trine Skei Grande og Lars-Henrik Paarup Michelsen ynskjer å sikre den vidare drifta til Statsraaden.
Maria Pile Svåsand