Mens det gjennomsnittlig var vel 3000 mennesker i 31 menighetskirker i Bergen på en vanlig høymesse i fjor, samler 15 av byens største frikirkemenigheter om lag 4000 sjeler til sine faste gudstjenester på en vanlig søndag.

I tillegg deltar om lag 1000 mennesker i andre trossamfunn som Jehovas vitner, mormonere og mindre sekter. Totalt er det altså cirka 5000 mennesker som søker til kirkesamfunn utenfor statskirken om søndagen.

De store frikirkene i Bergen fører ikke like nøyaktige kirkebøker som Den norske kirke gjør. Tallene er derfor basert på det de 15 menighetene selv oppgir som sine gjennomsnittsbesøk.

Byfenomen

At frikirkene samler flere enn Den norske kirke, er et rent storbyfenomen. På landsbygdene og mindre lokalsamfunn er det Statskirken som suverent rår grunnen i kampen om sjelene.

I Bergen i fjor var det i snitt 99 deltakere på hver høymesse i de 31 kirkene, fremgår det av helt ferske statistikker fra Bjørgvin bispedømmeråd. Kirkebesøket er lavest i de sentrale bydelene med 62 deltakere pr. gudstjeneste, og høyest i Fana med gjennomsnittlig 161 kirkegjengere pr. gudstjeneste.

Veksten i frikirkene skyldes i første rekke etableringen av nye menigheter som er uavhengig av de etablerte kirkesamfunnene. I løpet av 1990-tallet kom Levende Ord på Kråkenes, Kristkirken på Minde og Kristent Fellesskap i Møllendalsbakken.

— Ikke konkurrenter

Levende Ord gjerne omtales som landets mest hurtigvoksende menighet med sine 2600 medlemmer. Veksten skjer etter en periode med en viss nedgang.

Pastor Reidar Paulsen i Kristkirken presiserer at frikirkene ikke betrakter seg som konkurrenter til Den norske kirke.

— Vi har jevnt over et godt forhold til statskirkemenighetene i Bergen. Det religiøse klimaet i byen blir stadig bedre og mer åpent, og vi sette stor pris på hverandre, legger han til.

Uansett vekt; det er den katolske St. Paul menighet som er størst blant byens kirkesamfunn med cirka 3400 medlemmer. St. Paul har de siste årene opplevd stor tilslutning fra flyktninger og innvandrere som har slått seg ned i Bergen, mens

Fullsatt i St. Paul

St. Paul kirke er som oftest fullsatt til hovedmessen på norsk søndag. I tillegg kommer et par hundre mennesker til messen på vietnamesisk, og ytterlig 100 til den tredje fremmedspråklige søndagsmessen. Totalt har St. Paul kirke om lag 1000 forskjellige mennesker til messe i løpet av en uke.

Tabernaklet, som er byens største pinsemenigheter, har en svært stabil oppslutning.

LOVPRISER: "Vi tilber deg, Herre Jesus, ja, ja, ja". Anita Aasen og tretti andre frelste sjeler er samlet til lovsangmøte i Den Frie Evangeliske Forsamling.
Foto: Roar Christiansen