Prosjekter på E39

95 millioner kroner til E39 Lavik fergekai i Høyanger, inkludert ny fergekai og omlegging av E39 utenom Lavik sentrum, oppgradering av fylkesvei 607 og noen andre mindre omlegginger og et kortere strekk gang— og sykkelvei.

Oppedal fergekai skal utbedres og arbeidet på Anda fergekai sluttføres.

Til strekningen Torvund–Teigen er det foreslått 65 millioner kroner. Det skal åpnes for trafikk i desember i år og omfatter en om lag 5,5 kilometer lang strekning i Høyanger.

Til Dregebø–Grytås og Birkeland–Sande N. bevilges det 20 millioner kroner. Strekningene blir bygget som ett prosjekt, og omfatter bygging av om lag åtte kilometer ny vei, med tre kilometer i ny trasé forbi Sande sentrum, tunnel i en lengde på én kilometer langs Økslandsvatnet, ny bro på om lag 100 meter og to kilometer gang- og sykkelvei ved Sande. Anleggsstart er i februar 2013.

Kvivsvegen ble åpnet for trafikk i september 2012. Til sluttføring og restarbeid bevilges det 55 millioner. Kvivsvegen gir fergefri riksvei mellom Nordfjord og Sunnmøre.

Prosjekter på E16

144,8 millioner kroner til å videreføre av arbeidene på E16 Smedalsosen – Maristova–Borlaug. Prosjektet omfatter omlegging av en om lag 11 kilometer lang strekning. Fire rasutsatte punkter på strekningen blir fjernet. Det skal bygges en kjettingplass, og forholdene legges bedre til rette for venting i forbindelse med kolonnekjøring, både for E16 over Filefjell og for riksvei 52 over Hemsedalsfjellet. Arbeidene startet i 2011 og skal etter planen åpnes for trafikk sommeren 2014.

Prosjekter riksvei 5

10 millioner foreslås til Loftesnesbrua med tilstøtende gang- og sykkelvei på riksvei 5 i Sogndal. Dagens. Planlagt anleggsstart våren 2013, prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2015. Utbedringen på strekningen Rise bro – Stryn Aust på er foreslått videreført.

Flåmsbanen

Dalsbotn stasjon legges ned fra ruteendringen i desember i år. Kårdal stasjon, som ikke er i bruk, legges også ned i desember.

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Sogn og Fjordane får 10 millioner kroner til avsluttende arbeider på det nye sentralbygget som skal åpnes i år. I tillegg får høyskolen 5,4 millioner i økt husleiekompensasjon.

Regjeringen vil også gi en engangsbevilgning på 362.000 til vitenskapelig utstyr.

Det kommer 2,4 millioner til videreføring av tidligere vedtatte studieplasser og 888.000 til videreføring av de nye grunnskolelærerutdanningene. Totalt gis det midler til 22 nye studieplasser ved høyskolen i 2013.

Diverse kulturbevilgninger

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival mottar 5,5 millioner kroner. En økning på 600.000,-

Nordisk kunstnersenter Dale mottar 3,4 millioner kroner. En økning på 500.000,-

Norsk Country Treff, Breim mottar 1,6 millioner kroner. En økning på 400.000,-

Museene i Sogn og Fjordane mottar 26,3 millioner kroner. En økning på 2,4 millioner.

Opera Nordfjord mottar 3,389 millioner koner. En økning på 108.000,-

Sogn og Fjordane Teater LL mottar 17,307 millioner kroner. En økning på 553.000,-

Regional utvikling

Regjeringen foreslår om lag 96 millioner kroner til regional utvikling i Sogn og Fjordane. Det inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer.

Det gjennomføres et investeringsprosjekt for utbedring av Forsvarets anlegg på Vågsøy som planlegges ferdigstilt i 2013.

Frie inntekter og lånegrad

Fra 2012 til 2013 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 5,1 prosent. Kommunene i Sogn og Fjordane anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,2 prosent.

I Sogn og Fjordane har 4 av 26 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Eid kommune med 7,1 prosent, mens Solund kommune har lavest vekst med 2,4 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2012.

Kommunene i Sogn og Fjordane hadde i gjennomsnitt 56 174 kroner pr. innbygger i netto lånegjeld i 2011. Landsgjennomsnittet var 34 421 kroner pr. innbygger.

Riktig bruk av pengene i Sogn og Fjordane? Si din mening.