Betjenten var anmeldt av en fotograf for skadeverk på et kamera og for å ha ødelagt en film. Politiets særskilte etterforskningsorgan (SEFO) mente det var hold i anmeldelsen, og at politimannen fortjente en bot. Men det syntes ikke Statsadvokaten i Hordaland. Med et pennestrøk ble saken henlagt etter bevisets stilling.

Førstestatsadvokat Walter Wangberg forsvarer avgjørelsen.

— Selv om politimannen kanskje kunne løst situasjonen på en annen måte, mener jeg at han der og da var berettiget til å handle slik som han gjorde. Polititjenestemenn havner ofte i stressede situasjoner hvor de må ta hurtige avgjørelser som ikke alltid viser seg å være de beste, sier Wangberg.

Leder for SEFO i Hordaland, Arne Langeland, ønsker ikke å kommentere avgjørelsen.

Reagerte i fem saker

Ifølge årsmeldingen for 2001 fra SEFO i Hordaland, ble 41 anmeldelser mot politiansatte ferdig etterforsket i fjor. Bare fem av disse, eller tolv prosent av sakene, førte til forslag om straffereaksjon. Statsadvokaten tok tre av straffeforslagene til følge og henla de to siste sakene.

SEFO-leder Langeland vil ikke si seg enig i at tallet på straffereaksjoner er urovekkende lavt.

— Tallene for fjoråret skiller seg ikke nevneverdig ut fra tidligere år, hevder han. På landsbasis har antall ønsker om straffereaksjoner fra SEFO vært 5,8 prosent de siste årene.

Bøtelagt for vold

En vesentlig forskjell er det likevel. For første gang på flere år er nemlig en politimann i Hordaland bøtelagt for unødig maktbruk. Verken Langeland eller førstestatsadvokat Wangberg ønsker å si noe om hva politimannen skal ha gjort, men anmeldelsen ble etterforsket som en voldssak.

— Det er i seg selv alvorlig og svært beklagelig når politiet bruker vold. Heldigvis har vi ikke mange slike tilfeller, poengterer Langeland.

Klager på oppførselen

Voldsanmeldelser var det likevel en del av. Av de 21 sakene som av SEFO ble henlagt etter bevisets stilling, var hele ni for politivold. Men verken Langeland eller Wangberg ser grunn til å bekymre seg over de mange voldsanklagene.

— Ganske mange av anmeldelsene vi får inn er rene klager på politiets håndtering i enkeltsaker. I en del av disse er politiets opptreden kritikkverdig. Men det betyr ikke nødvendigvis at politiet har gjort noe straffbart, sier Langeland.

— Betyr det at politiet slipper unna med bøllete oppførsel?

— Nei, SEFO reiser kritikk mot politiet når det er grunnlag for det. Den kritikken blir formidlet videre til politimesteren, sier Langeland.