— Fiskeri- og kystdepartementet har gitt klarsignal for at Kystverket umiddelbart kan sette i gang et forprosjekt for å utrede hvordan faren for kvikksølvforurensning fra det tyske vraket kan elimineres. Kystverket presenterte i begynnelsen av juni et forslag om forprosjekt for å kartlegge hvordan vraket kan heves og kvikksølvet fjernes. I statsråd i går ga regjeringen sin tilslutning til forslaget.

— Regjeringen ser svært alvorlig på den trusselen vraket utgjør. Det sier ekspedisjonssjef Kirsten Ullbæk Selvig i avdelingen for kystforvaltning i Fiskeri- og kystdepartementet til Bergens Tidende. Hun forteller at Kystverket kan komme i gang umiddelbart med forprosjektet.

Kvikksølv i havbunnen

I utredningen Kystverket leverte departementet i begynnelsen av forrige måned, la etaten til grunn at det er sannsynliggjort at ubåten hadde en last på 65-70 tonn kvikksølv da den ble senket av en britisk ubåt utenfor Fedje i februar 1945. Det er påvist kvikksølvforurensning i bunnsedimentene rundt vraket.

Det foreligger tre alternative tiltak: Tildekking av vraket på havbunnen. Heving av vraket og sikring av kvikksølvlasten. Fjerning av kvikksølvlasten, kvikksølvbeholdere på havbunnen, forurensete masser på bunnen og fjerning av vraket. Siste alternativ ble anbefalt, men Kystverket foreslo at det gjennomføres forundersøkelser før selve opprenskningsarbeidet settes i gang. Det er dette forprosjektet som nå har fått klarsignal i regjeringen.

Omfattende kartlegging

I sommer vil Kystverket sette i gang arbeidet med å skaffe detaljert oversikt over bunnforhold, dybde, mengde og sammensetning av sedimentene, vrakdeler, konsentrasjon av frittliggende beholdere med kvikksølv og friflytende kvikksølv. Metalldetektor skal brukes for å påvise beholdere og vrakdeler. Frittliggende beholdere vil bli tatt opp og det skal tas bunnprøver. Videoinspeksjon og ultralydundersøkelser skal avdekke vrakets tilstand. Minimum en kvikksølvbeholder skal tas opp. Gjennom denne delen av prosjektet vil man skaffe grunnlag for videre tiltak. Forprosjektet vil koste vel 14 millioner kroner, og skal være avsluttet i løpet av høsten.