Dersom alt går etter planen vil den omstridde plata over fylkesveg 55 i Luster vere vekke når det gryr av dag i morgon. Det skjer etter at kulturavdelinga i fylket tidlegare i desember snudde, og avgjorde at dei likevel ikkje ville nytte seg av retten til å klage på rivingsvedtaket gjort av Luster kommune.

— Fornufta sigra. Eg er glad for at vi no kan rive plata slik at første del i kommunens plan for å ruste opp område kan gjennomførast, seier ordførar Ivar Kvalen.

— Neste punkt i planen, er det å få rive sjølve stasjonen og taubana oppover til Harastølen?

— Ja. Og når stasjonen er riven vil vi byggje gang- og sykkelveg. Fylkesvegen må etter vårt syn også utbetrast for å kunne ta aukande trafikk. Når det gjeld bana har Taubanetilsynet sagt at ho er i så dårleg forfatning at ho anten må rivast eller utbetrast, seier Kvalen.

Trafikkfelle

Plata har i ei årrekkje vore kritisert for å vere eit trafikkfelle. På fjordsida av vegen er overbygget så lågt at bussar og lastebilar ikkje kan køyre under. På veg inn fjorden har difor større køyretøy vore nøydde til å krysse over i motgåande køyrefelt.

— Vegen forbi stasjonen har vore eit stygt trafikkpunkt. Fram gjennom åra har nestenulukkene vore mange, seier ordføraren.

Nettopp trafikkfaren gjer at fylkeskultursjefen aksepterer rivingsvedtaket. Ordføraren seier han ikkje oppfattar det at fylkeskommunen trekte klagen som eit signal om at dei også vil få grønt lys for å ta vekk resten av gondolbana.

— Det kan godt hende at kulturavdelinga vil krevje ein grundigare gjennomgang når søknaden om å rive resten av bana kjem frå kommunen, trur ordføraren.

Vurdere verneverdien

Fylkeskonservator Eva Moberg seier dei meiner heile Harastølenanlegget har nasjonal verneverdi. Før dei bestemte seg for at plata kan rivast, var dei difor i kontakt med Riksantikvaren som gjorde det klart at dei ikkje ville klage. Men samstundes er det klart at dei kjem på synfaring etter nyttår.

— Vi registrerer at den lokale interessa for å ta vare på anlegget er liten. Også eigaren har i det siste vore veldig klar på at dei ikkje ser noko alternativ til riving. Vi ønskjer Riksantikvaren på plass for å gjere ei vurdering av verneverdiane, seier Moberg.

— Kva om konklusjonen blir at det ikkje er anna råd enn å rive bana og hovudbygget?

— Då må vi i alle fall sikre oss at anlegget blir grundig dokumentert før rivearbeidet tek til.

Avtale med kommunen

Harastølen har stått til forfall i årevis, og er i elendig forfatning. Sist sommar inngjekk eigaren, Tinfos AS, ein avtale med Luster kommune om å rive gondolbana og hovudbygningen. Natt til 5. oktober stod maskinene klare til å rive overbygget, men berre timar før jobben skulle gjerast sette fylkeskommunen foten ned og stoppa arbeidet den gongen.

Ordførar Ivar Kvalen seier han ikkje er kjend med at Riksantikvaren no kjem til kommunen.

— Riksantikvaren har hatt ein gjennomgang for å sikre vern av viktige helsebygg, utan at Harastølen kom på fredingslista. Eg oppfattar dette slik at dei har vurdert Harastølen til ikkje å ha verneverdi, seier ordføraren.