— Jeg er bare en prest, og ingen byggfagmann, sier Finn Jarle Sæle. Han forsikrer at forholdene på byggeplassen på Bønes snart skal være etter norsk lov.

Tømrere fra Estland

Firmaet Kristen Mediaallianse Holding AS er den formelle byggherren for et stort, treetasjes bolighus som oppføres i laftetømmer på Bønes, for øvrig like overfor anlegget til Levende Ord. Bygningsarbeiderne er estlendere.

Tirsdag var folk fra Arbeidstilsynets 8. distrikt og Kemneren i Bergen på inspeksjon på byggeplassen. Der fant de så mange graverende brudd på arbeidsmiljøloven at de påla stans i byggearbeidet inntil de anmerkede forholdene er utbedret. Og det var ikke små bagateller inspektørene kom over.

— Huset settes opp av tømrere fra Estland, som har en kompetanse på tømmer vi ikke har her til lands. Vi har gått gjennom reglene med dem, men det har blitt en del glipper. De er litt svake på norske sikkerhetsforskrifter, sier Sæle til Bergens Tidende.

Arbeidstilsynet har et skjema med 11 punkter som de bruker ved inspeksjoner på arbeidsplasser. Hvis ett eneste av punktene ikke oppfyller arbeidsmiljølovens krav, kan tilsynet stanse alt arbeid på arbeidsplassen inntil den eller de anmerkede forhold er utbedret.

Fant 10 brudd

På byggeplassen som firmaet Kristen Mediaallianse Holding AS har ansvar for, og der sjefredaktør Finn Jarle Sæle er daglig leder, fant inspektørene fra Arbeidstilsynet brudd på 10 av de 11 punktene som kan utløse stans i byggearbeidet!

De tre estlenderne som jobbet på huset, har i virkeligheten vært i sving på en svært farlig arbeidsplass.

Her er noen av bruddene:

  • De utvendige stillasene brøt med flere krav. Stillasene var ikke godt nok sikret med rekkverk, de manglet sikker atkomst, var ikke godt nok fundamentert og forankret.
  • Flere stiger var uforsvarlig satt opp.
  • Åpninger i tak og gulv var ikke forsvarlig tildekket eller sikret.
  • Åpninger i vegger oppe i etasjene der det skal komme vinduer eller dører, var ikke sikret.
  • Det var uklart hvem som er ansvarlig arbeidsleder.

- Gud har resignert

Sæle forsikrer at alle tillatelser og avgifter er i orden for de estiske arbeiderne.

— Vi har ringt flere ganger for å få orden i disse tingene, og klarert med både UDI og politiet. Men Norge har laget et regelverket som ingen forstår helt, selv Gud har resignert.

Etter at tilsynet stanset arbeidet, ble Sæle gjort oppmerksom på hva som må skje av sikringsarbeider for at arbeidet kan gjenopptas. Tilsynet forlangte også å få oppgitt hvem som er ansvarlig arbeidsleder. Vedkommende plikter nemlig å kjenne norske lover og forskrifter for å sikre arbeidernes liv og helse. Først når tilsynet har vært på ny befaring for å se om kravene de har stilt er oppfylt, kan arbeidet gjenopptas.

I går var folk fra Arbeidstilsynet og Kemneren igjen på byggeplassen, og Bergens Tidende fulgte dem under inspeksjonen. Da befant det seg tre arbeidere fra Estland i sving på bygget. Noe av de pålagte sikringsarbeidene var utført, men ikke alt. Ennå har ikke Arbeidstilsynet fått oppgitt hvem som er arbeidsleder på bygget. Byggearbeidet er dermed fortsatt stanset.

Kan bli anmeldt

Mens inspektørene var på byggeplassen i går, forsøkte de å kontakte Sæle for å kreve at han omgående møtte opp på byggeplassen for å svare for seg. Men Sæle var i en begravelse på Østlandet og ikke å få tak i. Senere på dagen fikk tilsynet via Sæles sekretær kontakt med en person i Kristiansand som er stedfortreder for Sæle i firmaet Kristen Medieallianse Holding AS. Denne personen fikk beskjed om at det innen mandag må opplyses til Arbeidstilsynet hvem som er arbeidsleder på byggeplassen på Bønes. Hvis alle disse forholdene ikke er ordnet innen kort tid, vil Arbeidstilsynet vurdere politianmeldelse av byggherren, Finn Jarle Sæle.

De to inspektørene fra Kemneren gjorde sine undersøkelser på byggeplassen. Førstekonsulent Torbjørn Hansen ved kemnerkontoret i Bergen forteller til BT at deres oppgave er å sjekke at utlendingene har arbeidstillatelse, og kontrollerer samtidig at skatter og avgifter blir betalt for disse personene. Hva kontrollen viste på denne byggeplassen, kan Hansen ikke fortelle på grunn av taushetsplikten.

TIL STRYK: På byggeplassen som firmaet Kristen Mediaallianse Holding AS har ansvar for, og der sjefredaktør Finn Jarle Sæle er daglig leder, fant inspektørene fra Arbeidstilsynet brudd på 10 av de 11 punktene som kan utløse stans i byggearbeidet.<br/>Foto: BJØRN ERIK LARSEN