— Hvis Bergen sentrum har hatt en såpass sterk vekst i parkeringsplasser er det neppe forenlig med Bergensprogrammets mål om å dreie trafikken mot mer kollektiv- og mindre biltrafikk, sier Arvid Strand, avdelingsleder ved Transportøkonomisk institutt.

Han understreker sterkt at han selv ikke har sett tallene og kun har fått dem presentert over telefon fra Bergens Tidende.

— Men hvis disse tallene stemmer, henger det ikke på greip, sier Arvid Strand.

Bak nyhetene: Byrådet parkerer pisken

Tallene han forholder seg til er hentet inn av BT fra Bergen Parkering KF og fra ulike kommunale dokumenter. Det er det nærmeste en oversikt over Bergen sentrums parkeringsplasser som er presentert på flere år.

På knappe fire år er flere enn hver tredje offentlige parkeringsplass på gateplan forsvunnet. Men plassene som tas, gis tilbake så det monner, både under tak og inne i fjell.

For i sentrums parkeringshus er det åpnet to og en halv plass for hver eneste som er fjernet fra gaten.

God parkeringsdekning

Her er fasit basert på tallene som er tilgjengelige:

  • Fra 2004 har antallet offentlig tilgjengelige parkeringsplasser i Bergen sentrum økt med 14 prosent.
  • I tillegg har antallet soneparkeringsplasser økt med seks prosent.
  • Av landets fire største byer er det Bergen som har flest parkeringsplasser i sentrum, sett i forhold til antall arbeidsplasser.
  • Bergen har også et høyt antall private parkeringsplasser i sentrum sammenlignet med de andre byene. Ca. 6000 er tallet kommunen opererer med. Totalt kan man regne rundt 15.000 parkeringsplasser i Bergen sentrum.

Disse funnene stemmer godt overens med konklusjonene i en rapport fra 2006 laget av Civitas for Bergen kommune. Der slås det fast at Bergen hadde en kraftig vekst i antall parkeringsplasser fra 1999, og at veksten i plasser var vesentlig høyere enn trafikkveksten til sentrum.

Samtidig planlegges det nytt parkeringshus i Fløyfjellet og en snarlig åpning av det øvre dekket i Klostergarasjen. Det vil kunne gi et sted mellom 900 og 1200 nye plasser, før man eventuelt fjerner flere plasser på gateplan.

Får ikke oversikt

For snart fire år siden et enstemmig vedtok Bergen bystyre at det skulle legges frem ny sak om maksimaltall for antall parkeringsplasser i Bergen sentrum, og eventuelt tak for antall parkeringsplasser på gategrunn.

Oversikten har glimret med sitt fravær, og så sent som i slutten av januar i år, ble en kartlegging av parkeringsplassene i sentrum etterlyst av en samlet opposisjon.

Både ansvarlig byråd, Lisbeth Iversen (KrF) og byrådsleder Monica Mæland (H) er på vinterferie. Det lyktes ikke BT å komme i kontakt med noen av dem.

Hva synes duu om veksten i antall parkeringsplasser? Si din mening under!