Katolske St. Paul skole i Bergen har ventelister på alle klassetrinn, og er slutta å drive marknadsføring av tilbodet sitt.

— Hadde vi marknadsført oss, ville vi drukna i søkjarar, seier inspektør Kari Skogheim.

Den katolske grunnskulen har ikkje oversikt over totaltalet, men på åttande trinn har St. Paul i år 60-70 søkjarar til 26 plassar.

Prioriterer katolikkar

Skulen i Bergen sentrum blei grunnlagd i 1873, og har dei siste åra fått stadig større pågang av interesserte foreldre, både katolske og ikkje-katolske. Skulen prioriterer eit visst tal plassar til katolske elevar, men er open for alle. På første trinn i år fekk berre katolske elevar plass.

— Elevane våre trivst her, og det ryktast. I tillegg ønskjer ikkje ein del foreldre at ungane skal gå i store sentrumsskular og forsvinne i mengda. Enkelte elevar går i offentleg skule og treng eit miljøskifte. Difor blir vi eit alternativ, seier Skogheim.

Skulen har 335 elevar og godkjenning for opp til 510. Men lokala tillet ikkje fleire enn dei har no.

Ein ringerunde Bergens Tidende har gjort til ei rekkje private grunn- og vidaregåande skular i Hordaland og Sogn og Fjordane viser at dei private skulane ikkje treng uroe seg for søkjartala. Medan talet på søkjarar til dei etablerte private skulane anten er uendra eller i svak vekst, rasar søknadene inn til studieretningane på nye private skuletilbod. Og det skjer før dei har starta marknadsføringa, og lenge før søknadsfristen er ute.

Fleire enn rekna med

Akademiet videregående skole, som starta for første gong i Bergen i fjor, trur dei vil ha ein stad mellom 250 og 300 søkjarar til vel 100 plassar før fristen er ute 1. juni.

— Til linja for media og kommunikasjon har vi alt 50 søkjarar til 30 plassar. Søknaden er større enn vi rekna med. Eg trudde vi måtte sloss meir, seier Terje Risa, rektor for skulen i Bergen og dagleg leiar for Akademiet i Norge.

Akademiet har søkt om å starte i sju nye byar frå hausten av, men Terje Risa trur det realistiske er å dra i gang fem.

— Slik det ser ut no er vi frå hausten i gang i Oslo, Drammen, Stavanger, Ålesund og Molde. Eg er usikker på om vi klarer å starte i Trondheim og Tromsø.

Også Sonans gnir seg i hendene.

— Det er ikkje slik at ungdommane står i kø, og det vil nok ta tid å byggje opp skulen. Men vi har så langt ein bunke med 48 søknader, og er veldig nøgde. Eg trur dette talet vil auke når førsteinntaket til dei offentlege skulane er klart i juni, seier rektor Per Otto Romøren. Skulen, som starta med to klassar i fjor, håpar på tre nye klassar og 90 elevar frå august.

Uendra

På same tid som nye private vidaregåande skular er attraktive, er søkjartala også solide for dei etablerte. Sygna vidaregåande i Balestrand feirar 25-årsjubileum, og kan notere ein liten oppgang.

— Det gledelege er at vi har ein svært høg prosent som alt har takka ja til plass, seier rektor Bjørg Aase.

Sygna, som er eigd av Misjonssambandet, har ulikt dei fleste andre private skular tilbod om «dyre» linjer som helse- og sosialfag og formgjevingsfag. Skulen opplever auke i søknaden til desse linjene, men nedgang til allmennfag.

Ein annan skule med religiøst fundament, Framnes i Norheimsund, har 368 søkjarar. Dette er om lag det same som tidlegare. Også steinerskulane i Bergen melder at søknadsbunken er omtrent som før.

Minus for Levende Ord

Levande Ord Bibelsenter opplever ein liten auke i søknader til sine grunnskular på Kråkenes og i Lindås og til den vidaregåande skulen på Minde.

— Det er rimeleg stabilt, med ein svak vekst. Ventelister har vi ikkje, seier informasjonssjef Bjørn Olav Hammerstad.

Levande Ord har også sendt søknad til Utdanningsdirektoratet om å starte skular på Stord og i Haugesund.

— Det er viktig at foreldre får høve til å gi barna ei utdanning med kristne grunnverdiar. Det er mange gode offentlege skular, men generelt har skulen utvikla seg i negativ retning dei siste åra fordi dei kristne grunnverdiane har mista terreng, meiner Hammerstad.

Da Vinci Montessoriskole i Bergen starta i fjor haust med 12 elevar, og utvidar til 20 frå hausten. 3-4 elevar står på venteliste.

— Vi har fått god respons på tilbodet vårt. Argumentet for å velje oss er gjerne at dei offentlege skulane er for store og ikkje ser den enkelte elev. Her får dei tilpassa opplæring, seier pedagogisk leiar Marta Drønen.