I skjenkepolitikken er det dyp kløft mellom Høyres generelle ja-holdning til nye bevillinger og KrFs restriktive linje. Ordfører Kristian Helland har tidligere oppfordret dagligvarebutikker om å fjerne rusbrusen fra butikkhyllene. Riset bak speilet var «strengere virkemidler og aksjoner» mot butikker som ikke frivillig følger KrFs etiske pekefinger. Høyres byrådslederkandidat Monica Mæland har tatt avstand fra Helland-utspillet. Venstre står også for en langt mer liberal skjenkepolitikk enn KrF. Venstre vil ha færre skjenkeregler og fjerne taket på bevillinger.

Partiet sier ja til skjenkesteder i bydelene, men utenfor rene boligområder. Venstre sier også ja til sprøyterom for rusavhengige, Høyre støtter det som en forsøksordning, mens KrF sier nei.

I miljøpolitikken er kontrastene størst mellom Venstre og Høyre. Det er mye mer enn holdningen til bybanen som skiller partiene. Venstre vil ha bilfri bykjerne, piggdekkforbud i sentrum og sier nei til veitunnel gjennom Ulriken til Arna. Både Høyre og KrF sier ja til tunnelprosjektet. Høyre i Bergen har også programfestet en mer positiv holdning til dispensasjoner fra bygging i såkalte LNF-områder og 100-metersbeltet i strandsonen. Her heiser Venstre sin grønne verne-fane. Høyre sier ettertrykkelig nei til dobling av bompengesatsene og innføring av veiprising. Venstre og KrF vil bruke bompenger til finansiering av kollektivtrafikken og miljøtiltak. Selv om kommunens begredelige økonomi ikke tilsier at eiendomsskatten blir avskaffet de første årene, har Høyre og Venstre mål om dette.

KrF, derimot, vil utvide ordningen og retaksere boliger. I skolepolitikken vil Høyre gjennomføre dyptgripende reformer. Høyre har fritt skolevalg for elever og foreldre som en av sine fanesaker. KrF har stemt imot ordningen i inneværende periode.

Her står de sammen

Uten Fremskrittspartiet med på byrådslaget, slipper Høyre å løse flokene rundt betente saker som kjøkkenreformen, sosialhjelpssatser og kulturpolitikken. For H, V og KrF står sammen i forsvaret av den omstridte kjøkkenreformen, sammen med Ap. De tre partiene gir heller ingen konkrete løfter til sosialhjelpsmottakerne om høyere stønadssatser utover indeksregulering. Og det blir heller ingen storstilt nedbygging av den kommunale kultursatsingen med Høyre, Venstre og KrF i byrådsposisjon. Det nye borgerlige byrådet vil ha mer konkurranseutsetting og mindre kommunalt eierskap. Høyre går lengst og vurderer salg av alt fra BKK-aksjer til Fløibanen og BiR. Kravet om konkurranseutsetting er det også Høyre som fremfører med størst iver. Store deler av den kommunale virksomheten skal kunne utfordres av private aktører. Sentrumspartiene KrF og Venstre legger seg på en langt mer forsiktig linje.