Det er snakk om å auka hydrogeninnhaldet i naturgassen med ca. 10 prosent. Med så lite tillegg trengst det ikkje gjerast tekniske endringar i motoren. Tvert om. Administrerenande direktør Idar Sylta i Tide Buss trur at ein skarp oppkvikkar berre vil gjera motorane godt.

Attpå til er det god von om at bussane både vert sprekare og brukar mindre drivstoff.

Forsøket er eit pilotprosjekt med deltaking frå fleire selskap og bedrifter innanfor gassbransjen på Vestlandet. Forskar Asbjørn Strand ved CMR Prototech (Christian Michelsen Research) er sentral i utviklinga av ein fyllestasjon, der ekstra hydrogen skal blandast i naturgassen. GasNor er også engasjert, og det same er StatoilHydro på Mongstad.

Auka bruk av hydrogen

Der vert store mender hydrogen skilt ut som biprodukt i raffineringsprosessen. Naturgass er i utgangspunktet samansett av karbon og hydrogen (CH4). Mongstad-raffineriet vurderer om det kan nyttast slik overskotshydrogen til dette forsøket på gassbussar i Bergen.

— I åra som kjem ventar vi at bruken av hydrogen som drivstoff vil auka i takt med utviklinga av meir effektive hydrogenbilar, seier Asbjørn Strand.

StatoilHydro vil også ta seg av alle dei tekniske målingane under prøveperioden med dei to bussane i Bergen. Prosjektleiar Tomas Fiksdal frå Gass i Vest understrekar at det er fyrste gong eit slik eksperiment vert gjennomført med målingar direkte på motor og eksosanlegg på bussar i vanleg drift. Bussane skal køyra rundt med den nye blandinga i heilt vanleg rutetrafikk. Men dei vil bera med seg synleg reklame for eksperimentet.

Fyllestasjon i Åsane

I utgangspunktet er det venta at tilsetjing av ekstra hydrogen i naturgassen vil redusera utsleppa av CO2. To bussar vil likevel ikkje gjera det heilt store utslaget for det globale klimaet. Men dersom pilotprosjektet vert vellukka, er neste steg kommersialisering. Då trengst det større mengder hydrogen enn det som i dag kan leverast frå Mongstad som eit biprodukt.

Etter det BT får opplyst, vil ein fyllestasjon for naturgass + hydrogen verta installert på Tide sitt anlegg i Åsane fram mot sommaren. Arbeidsgruppa bak pilotprosjektet reknar med å dra konklusjonar om drift og verknader etter ca. eit halvt år.

Hva syns du om de nye bussene? Si din mening i feltet under!

PILOTPROSJEKT: Administrerande direktør i TideBuss, Idar Sylta (til h.) har ingen ting i mot å prøva litt ekstra hydrogen på eit par av gassbussane i Bergen. Forskar Asbjørn Strand arbeider med utvikling av fyllestasjonen.
ENDÅ REINARE: Omtrent slik kan dei to bussane med ekstra hydrogen på tanken koma til å sjå ut i Bergen frå sommaren av. Di meir hydrogen, di reinare vert utsleppa. Med berre hydrogen på tanken, er utsleppet vanleg vatn. (Biletet er manipulert).