Bystyret i Bergen har opptrådt udemokratisk og lovstridig, ifølge fylkesmann Lars Sponheim.

Han offentliggjorde tirsdag Fylkesmannens innsigelser mot kommuneplanen, der de går til kraftig angrep på saksbehandlingen. Stridens kjerne er en rekke saker som ble inkludert i siste liten før bystyret vedtok planen, som regulerer arealbruk i kommunen. Sakene som ble tatt med inkluderer en modellflybane, naust og enkeltboliger.

— Alvorlig

— Dette er veldig alvorlig, og svært underlig. Prosessen er i strid med loven, sier Sponheim.

— Bystyret har gitt noen grunneiere omkamp. Dette hører ikke hjemme i en kommuneplan, og er et brudd på retten til likebehandling.

Fylkesmannen mener det ikke er hjemmel i plan- og bygningsloven for å ta inn saker etter at den ordinære høringsfristen hadde gått ut. Det var nettopp dette bystyret gjorde da de vedtok den nye planen i oktober i fjor, ifølge Sponheim.

I innsigelsene noterer Fylkesmannen blant annet at bystyret har inkludert områder som har dårlig kollektivtilbud og ikke samsvarer med miljømål, enkelteiendommer som ønsker bruksendring og ubegrunnet flytting av byfjellsgrensen.

Hobbyplanlegger

I dokumentet fra fylkesmannen har de 30 innsigelser til måten planen ble behandlet av bystyret, og kaller det «klare og grove saksbehandlingsfeil».

— Hvis de har kunnskap om dette i det hele tatt måtte de vite at dette aldri ville gå, sier Sponheim.

— Leder av komité for miljø og byutvikling, Dag Skansen, har tidligere uttalt at det var nødvendig for å ta hensyn til en voldsom befolkningsvekst.

— Det er mer enn nok areal for utbygging innenfor det som allerede er i planen dersom man hadde forholdt seg til fortettingsplanen. Men hobbyplanleggere som han har vel fått anledning til å prege denne prosessen.

— Lars Sponheim driver med utpressing av Bergen, sier bystyremedlem Eiler Lund (FrP).

- Personlig hevn

— Kanskje er det hans personlige hevn for at han ble kastet ut av Stortinget.

Lund er sjokkert over Sponheims uttalelser, etter å ha hørt kritikken fra fylkesmannen selv på en eiendomskonferanse i dag.

— Han brukte anledningen til å skjelle ut politikerne i Bergen som udugelige og middelmådige, sier Lund.

- Hva er grunnen til at bystyret inkluderte arealinnspillene under behandlingen i oktober?

— Vi har fått mange innspill fra beboerne, som ønsket å benytte anledningen når kommuneplanen ble rullert til å endre vedtak. Vi tok med de som var mest prekære, der de gjerne har ventet i ti-femten år på avklaring.

- Åpen og inkluderende

- Har prosessen vært i tråd med loven, etter din mening?

— Ja, det har den, den har vært veldig åpen og veldig inkluderende.

En menneskerett

Lund er enig med Sponheim i atkommuneplanen i utgangspunktet bør være en grovmasket plan for arealbenyttelse.Men det er politikernes plikt å gripe inn når prosessen går i stå.

— Modellflybanen har fått avslagpå avslag på avslag fra fylkesmannen nettopp fordi den ikke var med ikommuneplanen. Så derfor inkluderte vi den nå, så han ikke kan gi avslag medden begrunnelsen. En annen hadde en tomt vi mente det var en menneskerett å fåbygge ut, sier Lund.

— Det er sånne ting vi ser på nårvi tar avgjørelser, ikke bare paragrafer og regler. Det er vår rett og vårplikt som politikerne.

- Også kommunens egen planetathar kritisert denne prosessen kraftig. Hva er din kommentar til at dere nå blirkritisert fra to hold?

— Jeg syntes det var illojalt avfagetaten. Kanskje var det en avskjedshilsen fra en avtroppende fagdirektør.

- Politkernes rett

I innsigelsene notererFylkesmannen blant annet at bystyret har inkludert områder som har dårligkollektivtilbud og ikke samsvarer med miljømål, enkelteiendommer som ønskerbruksendring og ubegrunnet flytting av byfjellsgrensen.

Bystyremedlem RagnhildStolt-Nielsen (H) stiller seg uforstående til Fylkesmannens innsigelser ogbemerker at sakene har blitt sendt på ny høring.

— Vi ivaretar de demokratiskerettighetene til folk. Bystyret er i sin fulle rett til å fatte slike vedtak.Hvis ikke vi har en slik myndighet trenger vi jo ikke å ha en politiskbehandling.

- Men er en kommuneplan stedet åinnlemme enkelteiendommer?

— De lærde strides om dette. Menvi mener at det er greit så lenge vi sikrer folks rett til å bli hørt. Det er min oppfatning at vi som politikerehar rett til å innlemme nye områder i KPA og når vi gjør det har vi en plikttil å sende disse områdene på høring.