ARNE HOFSETH

I Kvam herad er det i år 142 niandeklassingar, fødde i 1990. I fjor vart det fødd 79 born i heradet. Elevtalet i den største kommunen i Hardanger er nesten halvert på 13 år.

— Dette må få konsekvensar når Staten sine økonomiske rammer ikkje tek omsyn til talet på skular, berre elevtal og avstandar, seier rådmannen.

Han slår fast at Kvam herad vil ikkje ha økonomiske rammer til å heva kvaliteten i skulen og skulebygningane til moderne standard med den skulestrukturen heradet har no.

Ber om bråk

Rådmannen har erta på seg det som finst av lokalpolitikarar og bygdefolk med eit forslag om å legga ned ei rekke skular.

Han kvir seg ikkje for å flytta heile ungdomsskulen i kommunesenteret Norheimsund til den rivaliserande nabobygda Øystese. Det kan bli bråk av mindre.

Ordførar Astrid Selsvold er på nippet til å visa rådmannen gult kort, men nøyer seg med å uttala at ho er overraska.

— Det overraskande er at rådmannen har tukla med skulebruksplanen. Den har politikarane arbeidd med. Tilrådinga i mange punkt, og med vekslande fleirtal, skal no ut på høyring, og alle rekna med at skulane var «freda» til 2007, seier ordføraren til Bergens Tidende.

— At rådmannen gjer framlegg om nedlegging av ein eller fleire skular i budsjettsamanheng, bør ikkje sjokkera nokon. Det har han gjort kvart år, minner Selsvold om.

Kattepine

Rådmannen set dei folkevalde i ei kattepine når han indirekte påviser at dei slepp å ta alle kutta i eldreomsorga. Det er berre å setta i gang prosessen med skulenedlegging straks, i staden for å venta i to år.

Han viser til at Kvam var framsynt då noverande skulestruktur vart lagt (ved kommuneregulering og innføring av ni-årig skule). No bør heradet også vera frampå ved tilpassing til nye føresetnader.

Det første som må gjerast, straks over nyttår, er å prosjektera utviding av ungdomsskulen i Øystese og barneskulen på Tangerås i Strandebarm.

Dei første skulane som skal leggast ned, er barneskulane på Fykse og Mundheim, og ungdomstrinnet ved skulen i Ålvik. Får rådmannen viljen sin, skjer dette alt frå komande skuleår. Så kjem dei andre i tur og orden.

Protestane let ikkje venta på seg.

— Vi kvemmingar er svært opptekne av grendeskulane. Det er få saker som engasjerer like sterkt, seier ordførar Astrid Selsvold.