Fylkesarbeidssjef Frode Henden spår nedleggingar, konkursar og utflagging i industrien i fylket. Til avisa Firda seier Henden at han er alvorleg ottefull for situasjonen i Sogn og Fjordane, som er eit fylke med ganske høg industridel..-Heile industrimiljø kan bli borte på relativt kort tid. Dette er veldig alvorleg for enkeltkommunar, seier Henden som stadfestar at arbeidskontora i fylket allereie merkar problema godt. Det er kronekurs, vedvarande høgt norsk rentenivå og lønnsvekst heilt i utakt med konkurrentland som har sett i gang snøball-effekten med utflagging av industrien.