Forskningsleder Roger Bjørnstad presenterte de ferske prognosene fra SSB på et seminar om sykefraværet arrangert av Arbeidsdepartementet i Oslo i dag.

SSBs modeller, som pleier å treffe godt, viser en økning i sykefraværet på 11,2 prosent i 2009, at fraværet holder seg stabilt i 2010 og altså en sterk nedgang i 2011 og 2012. Det vil redusere det samlede fraværet med 0,8 prosent.

Bjørnstad understreker at fraværstallene henger tett sammen med de økonomiske konjunkturene i samfunnet.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm innledet seminaret med å garantere at sykelønnsordningen som sådan ikke skal røres i det arbeidet som nå pågår. Selv om SSBs prognoser viser en kraftig reduksjon av fraværet til neste år, mener likevel myndighetene at fraværet må ned for at de sjenerøse fraværsordningene skal kunne opprettholdes.

Partene i arbeidslivet og staten står foran krevende forhandlinger om en ny avtale om et inkluderende arbeidsliv. Målet er en ny IA-avtale i løpet av våren.

Både NHO og LO understreket på seminaret at den eksisterende IA-avtalen har et uforløst potensial, hvis de forpliktelser som ligger i avtalen følges opp. Det gjelder eksempelvis sanksjonsmulighetene mot arbeidstakere, arbeidsgivere og leger.

Arbeidstakere kan miste sykepengene hvis de boikotter oppfølgingsmøter i sykeperioder. Arbeidsgivere kan bli ilagt bøter hvis de ikke følger opp og legene kan miste retten til å skrive ut sykmeldinger.

Trine Lise Sundnes sier «dette er NAVs ansvar» og hun ser gjerne at disse muligheten utnyttes mer effektivt enn i dag.

Det gjør også NHOs Svein Oppegaard:

-Vi har virkemidler, og sanksjonsmulighetene må bli tatt i bruk, sier han.