— Dersom Helse Vest velger å gjøre dette, viser det at staten er udugelig som sykehuseier. Et så alvorlig kutt i sykehustjenestene som dette innebærer, vil føre til en rasering av helsetilbudet i store deler av Sogn og Fjordane, heter det i en uttalelse fra fylkespartiet.

I en delrapport om hvordan man kan legge til rette for et best mulig helsetilbud i Helseregion Vest, blir det slått fast at tilbudet kan bli bedre ved å omdisponere ressursene ved sykehusene i området.

Det kan man blant annet gjøre ved å omgjøre sykehusene i Odda, Lærdal og Florø til distriktsmedisinske sentre der man kan behandle enklere sykdomstilfeller som ikke trenger innleggelse på et fullverdig sykehus, mener viseadministrerende direktør i Helse Vest, Helge Bryne.

I rapporten blir det foreslått å samle akuttfunksjoner i ett sykehus innenfor hvert helseforetak i regionen. Det samme gjelder kvinneklinikker og fødeavdelinger mens resten av fødeavdelingene skal gjøres om til jordmorledede fødestuer der normalfødslene kan foregå.

— Rapporten er helt fersk og er å betrakte som et forslag fra gruppen som har laget den. Gruppen har bestått av representanter for alle våre helseforetak. Styret i Helse Vest skal behandle rapporten på nyåret, trolig i mars. Vi offentliggjør rapporten nå for å sikre en bred diskusjon og prosess, sier Bryne.