Alle transportetatene samt Avinor la i dag frem sine forslag for hva som skal prioriteres innenfor samferdsel de neste årene. Regjeringen skal nå bruke et år på å gjennomgå forslagene, før de vedtar transportplanen som gjelder fra 2014 til 2023 neste vår.

I tillegg til Bergensprogrammet vil Statens vegvesen prioritere veien mellom Os og Bergen. Prioriteringslisten er som følger:

  • Utenfor Bergensprogrammet prioriteres utbygging av e39 Svegatjørn – Rådal.
  • Om rammen økes med 20 prosent, prioriteres rv 555 Sotrasambandet.
  • Ved en rammeøkning på +45 prosent prioriteres også e39 Nyborg – Klauvaneset nord for Bergen. Dette betyr at vegvesenet prioriterer Sotrasambandet bare dersom de får mer penger.

Kan være positiv

Fjell-ordfører Eli Berland (H), er likevel fornøyd.

— Jeg har snakket med folk som kan terminologien bedre enn meg, og de sier at vi kan føle oss trygge på dette. Slik sett er vi glade i dag, sier hun til bt.no.

Dersom regjeringen følger opp vegvesenets anbefalinger, ser ordføreren for seg en byggestart i 2017.

— Det ligger 200 millioner kroner inne fra staten i første fireårsperiode, og det kommer mer senere. Da har vi midler til å starte opp dette arbeidet.

Jernbaneverket foreslår å bruke penger på et nytt dobbeltspor fra Arna til Bergen:

"i jernbanekorridoren styrkes lokal— og regiontrafikktilbudet gjennom bygging av ny tunnel gjennom Ulriken."

Det prosjektet ligger i alle prioriteringspunktene, minus ett. Dersom Jernbaneverket må kutte i budsjettene sine, fjerner de dette prosjektet.

I pressemeldingen som ble lagt ut i dag, forteller Jernbaneverket at de skal se på muligheten for å lage en ny transportkorridor mellom Arna og Voss. Sammen med Statens vegvesen har de foreslått å gjennomføre en utredning av hele strekningen.

Mer til kollektivtrafikk

Befolkningsvekstem blir dramatisk i byområdene de neste årene. Trafikkveksten i byområdene må tas av kollektivtrafikk, gåing og sykling, ifølge vegvesenet.

— Dette krever betydelige investeringer i utbygging av kollektivtrafikk i byene, samtidig som det må satses sterkere for å tilrettelegge for sykling og gåing, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Etatene foreslår at staten går inn med øremerkede tilskudd til “bypakker” for å møte behovet for en betydelig styrket kollektivtransport, samtidig som byene og de omkringliggende kommunene må bidra med en arealpolitikk som bygger oppunder kollektivtrafikk, sykling og gåing.

Byene må også bidra med restriksjoner på bilbruk som for eksempel tidsdifferensierte bompenger og en restriktiv parkeringspolitikk, står det i pressemeldingen.

Forpliktende planer

Det er de store transportetatene, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket samt Avinor som legger frem transportplanen.

Denne gjelder fra 2014 til 2023, men det er først og fremst investeringsprogrammet for årene 2014 til 2017 som er viktige. Her legges det frem mer forpliktende planer som normalt blir gjennomført.

Prosjekter som havner i den siste perioden, kan fort bli utsatt ved neste rullering av planen som skal vedtas av et nytt Storting, og som vil gjelde fra 2018.

Basert på de løfter som har kommet fra samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, er det grunn til å tro at det blir fortsatt vekst i investeringene til samferdsel.

Det betyr at etatene kan legge til side nullvekst- og kuttplanene.

Hva tenker du om forslagene transportetatene kommer med i Nasjonal Transportplan?

ORDFØRER: Eli Berland i Fjell kommune er tilfreds med dagens pressemelding om Nasjonal transportplan.