Det sier Olav Finne i Statens vegvesen til bt.no. Han har fått med seg at Fylkesmannen mener F-alternativet for nytt Sotrasamband, med ny fire-felts bro, vil skape for mye trafikk. J-alternativet går ut på å bygge ny to-felts bro. Vegvesenet har selv gått inn for å bygge en ny fire-felts bro.

— Er det riktig det fylkesmannen sier at F-alternativet er til fordel for bilen mer enn for kollektivtrafikken?

Ikke vedta plan

— Det er blant annet det vi vil avklare. Etter vår mening ligger det til rette for kollektivtrafikk på egne felt på en firefelts bro. Nå må vi gå gjennom alle de viktigste merknadene, slik at vi vet hva de ulike mener. Når vi har gjort det, vil vi ta kontakt med fylkesmannen, gå gjennom innsigelsen og diskutere om det er mulig å komme til en enighet, sier Finne.

I verste tilfelle kan ikke kommunene vedta planen, så lenge det foreligger en innsigelse. Da må miljøverndepartementet vedta planen. Det kan ta så mye tid at planen ikke er avklart til regjeringen legger frem stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan i 2013. Derfor må dette avklares før året er omme, mener Finne.

— Men hva som skjer dersom vi ikke blir enige, vil jeg ikke spekulere for mye i. Vi må bli enige.

Utfiordringen

- Var dere forberedt på innsigelse?

— Kontakten med saksbehandler hos fylkesmannen tilsa at det kunne komme en innsigelse.

- Hvorfor mener dere løsningen med en tofelts bro dårligere enn en firefelts bro?

— Vi sitter blant annet med en stor utfordring og det er at vi må bygge om den gamle broen når den nye står ferdig. Det vil ta minst to år og føre til at dagens situasjon med bare to felt over dette sambandet videreføres. Det er ikke bra for kollektivtrafikken. En firefelts bro gjør det letter å prioritere kollektivtrafikken og vi får en bedre beredskapssituasjon, sier Finne.