1. Byrådet vil fortsette arbeidet for å bringe den gjennomsnittlig stønadstiden for sosialklienter i Bergen ned mot gjennomsnittet for de større byene i landet.

Godkjent: Det har vært jobbet systematisk med dette i hele perioden gjennom ulike tiltak. Bergen har færre klienter og stønadstiden er kortere for mange. Det har hjulpet godt at arbeidsledigheten i denne perioden har gått kraftig ned.

 1. Byrådet vil sikre at det gjennomføres en kritisk gjennomgang av gruppen langtidsmottakere ved sosialkontorene med sikte på overgang til varige trygdeordninger eller arbeid/attføring.

Godkjent: Jobbes systematisk med gjennom tre ulike tiltak.

 1. Byrådet vil i sitt arbeid med den vedtatte melding om sosialtjenesten i Bergen legge særlig vekt på tiltak som kan bedre livssituasjonen for fattige barn.

Godkjent: Byrådet har fremlagt egen fattigdomsmelding. I løpet av perioden har stønadssatsene for familier med barn som mottar sosialhjelp økt med 800 kroner pr. md. Gir også et eget tillegg på 3000 kroner i året som skal brukes til fritidsaktiviteter.

 1. Byrådet ser positivt på opprettelsen av organisasjonen ”Fattighuset” og vil bruke denne muligheten for konstruktiv dialog med berørte brukergrupper.

Godkjent: Byrådet støtter Robin Hood Huset.

 1. Byrådet ser det som viktig å bedre tilbudet innen skolehelsetjenesten. Sammen med helsestasjoner for ungdom skal skolehelsetjenesten være et forebyggende lavterskeltilbud der ungdom møtes på sine egne premisser.

Delvis godkjent: Kommunen vedtok i fjor å styrke skolehelsetjenesten med 15 nye stillinger, men omfordeling av enkelte stillinger har ført til reduksjon i tilbudet blant annet i Fyllingsdalen.

 1. Psykiatriplanen for Bergen har statlige midler som finansieringsgrunnlag, og byrådet vil følge opp denne.

Godkjent: Byrådet følger opp planen.

 1. Byrådet vil arbeide for et tilbud innen psykiatrien der botilbud med bistand både i grupper og individuelt, tilrettelagt arbeid og arbeidstrening, dagtilbud, brukerstyrte tiltak og psykiske helsetjenester til barn og unge, inngår.

Godkjent: Følger opp den statlige psykiatrisatsingen.

 1. Byrådet vil videreføre støtten til og samarbeidet med Amalie Skrams hus, som er et vellykket og fremtidsrettet prosjekt for hjelp til selvhjelp.

Godkjent: Amalie Skrams mottar fast støtte.

 1. Byrådet vil legge til rette for at hverdagen skal bli lettest mulig for utviklingshemmede. Det vil her være bruk for fleksible hjelpeordninger, egne botilbud også med bemanning, dag— og avlastningstilbud og tilrettelagt arbeid.

Ikke godkjent: Den vedtatte planen om kraftig utbygging av boliger for utviklingshemmede lagt til side av dette byrådet. Har nøyet seg med å ta i bruk til stammene 13 boliger for psykisk utviklingshemmede i 2005 og 2006 og bygger 23 plasser i 2007. I perioden 2008-2011 planlegges det årlig ti nye boliger. Med denne utbyggingstakten vil kommunen aldri kunne fjerne køen av psykisk utviklingshemmede som bor i foreldrehjemmet, men som trenger egen bolig.

 1. Fremfor institusjonsplassering og fosterhjem bør tiltak i hjemmet og styrking av barnas sosiale nettverk prøves. Velges opphold på institusjon skal opplegg være både faglig forsvarlig og av god kvalitet.

Godkjent: Dette har vært ledesnoren i kommunenes arbeid med barnevern de siste årene.

 1. Byrådet vil videreføre arbeidet med ruspolitisk handlingsplan, og legge vekt på det forebyggende arbeidet, også i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.

Godkjent: Planen er fremlagt og vedtatt og følger langt på vei plattformen. Bruker mer penger til Samordning av lokale tiltak (SLT) og større blant annet Kirkens Bymisjon og New Page.

 1. Byrådet ønsker å tilrettelegge for et tilbud til den enkelte rusavhengige, med sikte på verdighet, rusavvenning og rehabilitering. Det bør søke å anvende et vidt spekter av virkemidler for å møte den enkeltes behov.

Delvis godkjent: Det er allerede et bredt spekter av tiltak, som byrådet har støttet og til dels tatt initiativet til, men omfanget er ikke stort nok til å ta unna det voksende problemet med tung rusavhengighet.

 1. Byrådet vil videreføre og opprettholde lavterskeltilbud til utsatte grupper. Et helhetlig lavterskeltilbud bør ha sin basis i Straxhuset, og bør inneholde tilbud om grunnleggende helsehjelp, varm mat og kontakt med helseapparat.

Godkjent: Strax-huset er videreutviklet i perioden. Hallvardstuen som drives av bymisjonen med støtte fra kommunen er et annet lavterskeltilbud. Har og åpnet Dagsverket, som er et lavterskel arbeidstilbud for rusmisbrukere, samt støtte bladet Megafon, som selges av stoffmisbrukere, arbeidsledige osv.

 1. Det er et selvstendig mål å redusere antall overdoser blant byens rusavhengige.

Ikke godkjent: Det er ingenting som tyder på at disse tallene er på vei nedover. Overdosedødsfall i følge byrådet. 04: 15, 05:12, 06; 18 og hittil 07; 4

 1. Byrådet vil gjennomgår ressursbruken på ulike tiltak for tidligere rusmisbrukere som trenger hjelp til å klare en rusfri tilværelse.

Godkjent: Gjort i forbindelse med Ruspolitisk strategi og handlingsplan 2006-2009. Innenfor ettervern og rehabilitering er støtten økt til flere frivillige/profesjonelle organisasjoner. Blant andre: Albatrossen ettervernssenter, Livssynsnøytral samtalegruppe, Aktiv Fritid, Kalfarhuset Ettervernssenter

 1. Byrådet vil videreutvikle samarbeidet med ideelle og humanitære organisasjoner innen helse- og sosialfeltet. Spesielt vil byrådet bedre dialogen med pårørendeorganisasjoner innen rus og psykiatri.

Godkjent: Har driftsavtaler og andre samarbeidsavtaler med en rekke frivillige organisasjoner. Antallet er utvidet i perioden Byrådet trekker selv frem samarbeidet med LMS og LEVRE, når det gjelder pårørendeorganisasjoner.

 1. Byrådet vil også arbeide for at legemiddelassistert rehabilitering kan tilbys flere rusmisbrukere.

Godkjent: Antall brukere er økt i perioden (300 pr. januar i år) og Strax-huset er blant dem som står for utdeling.

 1. Byrådet vil ha en gjennomgang av kommunens bruk av ulike tilbud til bostedsløse og rusavhengige, for å sikre at man får kontroll over ressursbruken, og samtidig sikrer et faglig forsvarlig tilbud som sikrer rehabilitering av rusavhengige.

Godkjent: Antall personer som er avhengig av midlertidige botilbud som hospits er halvert og kontroller er gjennomført.

 1. Kommunen skal følge opp inngåtte avtaler med midlertidige boligtilbud. Det skal være tilsyn og kompetent fagpersonale til stede og sikkerheten for beboere og naboer skal ivaretas.

Godkjent: Alle avtaler er gjennomgått og nye driftsavtaler med kvalitetskrav inngått.

 1. Støtte etableringen av organisasjonen ”Fattighuset” og ha en god dialog

Godkjent: Støttet etableringen og gir faste årlige tilskudd.

 1. Samarbeide med funksjonshemmedes organisasjoner

Godkjent: Samarbeidet er formalisert gjennom lovfesting i Råd for funksjonshemmede. Byrådet har hatt en aktiv dialog med ulike organisasjoner, da særlig FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon), Handikapforbundet og NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede)

 1. Satse på rusforebyggende tiltak.

Godkjent: Har fremlagt rusmiddelpolitisk handlingsplan, etablert en serie tiltak i nærmijøet som skal virke rusforebyggende og Rusmiddelpolitisk råd bevilger årlig en mill. kr. til lokale rusforebyggende tiltak.