Det bestemte Gulating lagmannsrett mandag.

Forsvarer i saken, høyesterettsadvokat Tor Erling Staff, mente at sorenskriver Velle var inhabil. Velle hadde skapt en situasjon som ga tiltalte sterk grunn til uro og mistillit og burde derfor vike sete som dommer, mente Staff.

Han har ikke fått medhold i dette.

Lagmannsretten uttaler at disposisjoner fra dommeren som har det formål å skulle sørge for at saken lar seg avvikle innen rimelig tid og uten unødig forsinkelse i seg selv ikke kan lede til at inhabilitet oppstår.

Lagmannsretten kom til at ingen av de forhold Staff påberopte kunne lede til inhabilitet for sorenskriveren.