Det viser ferske tall fra databasen KOSTRA. Ifølge databasen tok en byggesak i gjennomsnitt tok 62 kalenderdager å behandle i Bergen kommune i 2006. Det er tre dager mer enn i 2005.

Gjennomsnittet for alle landets kommuner er 34 dager, mens snittet i Hordaland er 44 dager. Stavanger er best av de store byene, med en behandlingstid på bare 22 dager.

Trøsten for utålmodige utbyggere kan være at det er verre i Oslo. Der tar en byggesak i gjennomsnitt 92 dager å behandle.

— Mangler folk

Likevel er tallene nedslående for kommunen og byrådet, som lenge har lovet kortere behandlingstider. I stedet har tiden altså økt.

— Forklaringen er todelt. For det første har vi hatt veldig stor pågang av byggesaker. Mange av dem er kompliserte. I tillegg er vi underbemannet. Stillinger står ledige, sier byggesakssjef Petter Wiberg.

Han sier at kommunen har drevet en omfattende rekrutteringskampanje, og lover at behandlingstiden skal gå ned i år.

— Vi har fokusert på å redusere tiden det tar å behandle klagesaker, og har oppnådd gode resultater der, påpeker byggesakssjefen.

Rutine tar åtte måneder

Enda verre står det til for såkalt kartforretning, som må gjennomføres dersom en tomt skal deles eller festes bort. Å få oppmålt tomten og avholdt kartforretning i Bergen tar i gjennomsnitt 240 dager - det vil si rundt åtte måneder. Gjennomsnittet for alle kommuner er 97 dager.

— Det har sammenheng med at vi ofte har benyttet midlertidige kartforretninger. Det betyr at folk får lov til å gjøre det de vil innen kort tid, men at den endelige avslutningen av saken tar tid. Nå endres loven slik at dette blir vanskelig å gjøre, sier Wiberg.

Også når det gjelder reguleringsplaner, skiller Bergen kommune seg ut i negativ retning. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for en vedtatt reguleringsplan var 440 dager. Det er over dobbelt så lang tid som snittet i Norge, men likevel en kraftig bedring siden 2005. Da var behandlingstiden på 597 dager.

Smidige Stavanger

— Det er likevel altfor lenge. Vi har satt i verk tiltak for å bedre kapasiteten på plansiden, men det tar litt tid før effekten kommer.

Kontrasten til Stavanger er slående. Der brukte kommunen bare 17 dager i snitt på å banke gjennom planene.

— Stavanger har et mye bedre plangrunnlag enn oss fra før, og dermed enklere reguleringssaker. I Bergen er store deler av kommunen uregulert, og vi har hatt tunge planer til behandling, forklarer Wiberg.

Oslo er i en liknende situasjon, med 350 dagers behandlingstid i snitt. Byrådsleder Monica Mæland mener at størrelsen og aktiviteten er hovedårsaken til at Bergen og Oslo gjør det så dårlig.

— Vi har aldri behandlet så mange byggesaker på så kort tid. Antallet saker er mangedoblet på kort tid. Når vi også opplever at våre ansatte blir rekruttert av private og omegnskommunene, er det forhold utenfor vår kontroll som avgjør, sier Mæland.

Hun viser til at kommunen behandlet ti ganger så mange plansaker i fjor som i 2003. I tillegg har antallet klagesaker økt kraftig.

— Stavanger er ikke i nærheten av å ha så mange saker som oss. Det er en mye mindre kommune i areal.