En høy fortauskant på busstoppet er tilstrekkelig til at Rune Andersen skal kunne trille uhindret inn på bussen med den elektriske rullestolen sin. På Åsane terminal, en av bussterminalene der Statens vegvesen har ordnet opp, er det bare å kjøre på.

— Her går det greit. Bussen kan senke seg syv cm. Da kommer gulvet i bussen på høyde med perrongen. Så er det bare å vippe lemmen ned, forteller Andersen. Han har tatt BT med på en runde for å vise hvor bra det kan fungere når forholdene er lagt til rette for funksjonshemmede.

Kuttet bevilgningen

Dessverre hersker det langt dårligere forhold på svært mange busstopp og trafikknutepunkt. Til tross for et skrikende behov for oppgradering av busstopp og bussterminaler, står 100 ubrukte millioner til slike tiltak på Statens vegvesens konto.

"Riksrevisjonen registrerer at det over flere år er forbrukt betydelig færre midler til tilgjengelighetstiltak enn det som var forutsatt av Stortinget.", skriver riksrevisjonen i sin rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010.

100 ubrukte millioner er mer en dobbelt så mye som Stortinget i 2010 bevilget til slike tiltak. Siden veivesenet ikke klarte å bruke opp pengene, ble posten redusert fra 57 millioner i 2009 til 42 millioner i 2010.

I sitt svar til Riksrevisjonen, lovet Samferdselsdepartementet bot og bedring. Statens vegvesens rapport over produksjonen pr. 31. august 2011, viser at lite har skjedd.

Sommelet fortsetter

I 2011 er målet å få tilrettelagt 261 holdeplasser for funksjonshemmede, men prognosen viser at veivesenet får ferdigstilt 93. Tilsvarende dårlig er situasjonen for kollektivknutepunkt. Målet var å ferdigstille åtte terminaler, man ligger an til å klare tre.

Statens vegvesen forklarer avviket med at man har undervurdert både omfanget og kostnadene med tilrettelegging, men etaten sliter også med interne forhold.

"Avvikene skyldes at tiltakene ikke gjennomføres som planlagt, samt forsinkelser i prosesser med planlegging, prosjektering og grunnerverv."

— Dette er svært alvorlig. Vi er ikke informert om at man er langt unna målet om å få ferdigstilt holdeplasser, snarere tvert imot. Sist vi var i møte med departementet fikk vi opplys at tilretteleggingen går som den skal, sier rådgiver Berit Larsen i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

- Trenger mer, ikke mindre

Statens vegvesen har også i møter med FFO opplyst at de skal klare å oppfylle målene som er satt i handlingsplanen i nasjonal transportplan fra 2010–13.

— Vi får vite at de skal klare 70 prosent av målsettingen, og at de resterende 30 prosentene skal være ferdig i 2014. At sommelet har ført til lavere bevilgninger er sterkt beklagelig. Dette området trenger mer innsats, ikke mindre, sier Larsen.

Rune Andersen, som bruker bussen til svært mange reisemål i Bergen, sier det er svært vanskelig å komme på og av bussen der holdeplassene ikke er tilrettelagt.

— Selv med de nye bussene blir det for bratt å rulle inn. Hjulene blir stående og spinne. Særlig vanskelig blir det om vinteren.

Også på enkelte holdeplasser med høy fortauskant oppstår det problemer.

— Holdeplassen i Olav Kyrres gate er svært smal. Du skal være en svært erfaren rullestolsbruker når du må buksere deg mellom busskuret og fortauskanten. Det skal ikke mye til for du velter ut i veien, sier Andersen.

Alvoret svikter

Stortingsrepresentant Arne Sortevik (Frp) mener de gjentatte problemene med å få bevilgningene brukt opp, viser at dette arbeidet ikke tas alvorlig nok.

— Det ble gjort evaluering av ordningen for perioden 2006–2008. Den konkluderte med at det var sterk og målrettet innsats for bedre tilgjengelighet i denne perioden. Ordningen virket fordi de som hadde ansvar for å bygge ut, faktisk gjorde jobben sin, sier Sortevik.

I Samferdselsdepartementet tar politisk rådgiver Sigrid Brattabø Handegard selvkritikk på at midler ikke blir brukt opp.

— Det er selvsagt ikke godt nok, sier hun. Ifølge henne, har de jevnlig møter med organisasjoner for funksjonshemmede for å ta opp problemer.

Rutinene er endret i år for tildeling av penger til universell utforming.

— Tildelingen blir tidligere i prosessen, slik at kommuner og fylker som søker kan vite mer når de legger budsjettene. I tillegg skal midlene kunne overføres neste år, for å sikre at de blir brukt, sier Handegard.

Si din mening i kommentarfeltet under!

EIDSVÅG: Frank Andersen og personlig assistent Daniel Debefay har ingen problemer med å komme seg ut av bussen på holdeplassen i Eidsvåg, som ble oppgradert i november i år.
DEISZ RJAN