Beskrivelse:

Skråningen nord for bebyggelsen er kildeområde for steinsprang. Ei ur med steinsprangmateriale ligger ned mot vestre del av terrassen. Det er også spor etter erosjon i toppen av løsmassedekket i skråningen som består av forvitret fjell og tynn morene, samt noe steinsprangmateriale.

Spesielle forhold: Det er etablert sikring mot steinsprang i form av nett for østre del av bebyggelsen og en voll i vestre enden. Det er kommet bekymringsmelding fra Hatlestadlia 150.

Konklusjon: Dimensjoneringen på sikringsvollen bør vurderes. Stabiliteten til løsmassedekket bør vurderes med tanke på faren for jordskred.