Like før klokka 19.30 mandag var resultatet av folkerøystinga klart:

På det generelle spørsmålet om innbyggjarane er for eller mot at det blir lagt til rette for utbygging, er 229 mot, medan 204 stemte for.

For dei konkrete utbyggingane vart dette resultatet:

  • Ytre Solund: 190 for, 235 mot, 19 blanke
  • Ulvegreina: 201 for, 227 mot, 16 blanke
  • Liten utbygging i Ytre Solund: 210-210 (likt for og mot), 24 blanke

63,3 prosent var med på folkerøystinga, vel fem prosent under deltakinga under kommunevalet i fjør haust.

PÅ VEG: Aslaug Nessen, Oddlaug Hersvik og Gunnlaug Olsvoll Røed sat i stemmelokalet. Her er dei på veg inn med stemmeurna.
TOR HØVIK

— Opp til partia

— Dette er jamnt, men med overvekt på «nei». Eg var vel forberedt på at det kom til å bli jamnt. Korleis dette skal tolkast, lyt vi berre overlate til partia, seier Solund-ordfører Ole Gunnar Krakhellen.

— Trur du dette tyder at det ikkje blir vindkraft i Solund?

— Eg må samråde meg med partiet, dette er ikkje eit sololøp, seier Krakhellen til bt.no kort tid etter at resulatet er klart.

Blir det tilnærma 50-50 er det eit resultat som kan opne for tolking

Solund-ordførar Ole Gunnar Krakhellen

- Stort engasjement

Det har vore høve til å førehandsrøyste på kommunehuset sidan romjula, og kommunen har dessutan gjennomført ambulerande røysting på institusjonar og i Nord-Solund. Ifølgje ordførar Ole Gunnar Krakhellen hadde mellom 180 og 200 førehandsrøysta fredag ettermiddag.

— Det er grunn til å tru at mange studentar og skuleelevar som har vore heime til jul har førehandstemt. I tillegg har vi også registrert at ein del fiskarar, seier ordføraren.

Ved kommunevalet i haust røysta 475 av de i underkant av 900 innbyggjarane i kommunen.

— Eg opplever at interessa og engasjementet i denne saka er stort. Uansett standpunkt er det klart at dette er ei veldig stor sak for kommunen og innbyggjarane, seier Krakhellen.

Tolking?

Vindkraftplanane i Solund er svært omfattande. I alt tre prosjekt er lansert, og totalt kan det kome nærare 100 vindmøller som vil dekke store delar av øykommunen på nordsida av Sognesjøen. Det største prosjektet, Ulvegreina, ligg på hovudøya. Dei to andre konsesjonssøkte vindkraftverka ligg begge i Ytre Solund.

I dagens folkerøysting blir innbyggjarane bedt om å svare på om dei er for eller mot at det blir lagt til rette for utbygging av vindkraft. Men i tillegg tild en generelle avstemminga, blir dei røysteføre i kommunen også bedt om å ta stilliong til kvar av dei tre prosjekta.

- Dette er ei rådgjevande folkerøysting. I kor stor grad trur du kommunestyret vil føløgje rådet sulingane kjem med?

— Eg trur det vil kome an på kor klart råd vi får. Blir det tilnærma 50-50 er det eit resultat som kan opne for tolking. Men dersom det blir eit klart fleirtal i ein av retningane, trur eg det blir vanskeleg for dei folkevalde å gjere noko anna enn å følgje folkeviljen.

Ugilde

Vindindustriprosjekta i Solund er omstridde. På nettstaden «Nei til vindmøller i Solund» hadde 454 personar skrive under før helga. Men mange av dei bur utanfor kommunen.

Kommunestyret har vedteke ein kommuneplan som er positiv til vindmølleparkar, men i ettertid er fleire politikarar skulda for å vere inhabile fordi dei er grunneigarar eller er i slekt med folk som er det. Også ordførar Ole Gunnar Krakhellen vil truleg vere ugild i kommunestyret, i alle fall i den konkrete saka om Ulvegreina. Far hans, tidlegare ordførar Steinar Krakhellen, er grunneigar og leiar i grunneigarlaget som har forhandla med utbyggjaren Sae Vind.

Også kompensasjonen til kommunen har vore omstridd. Då Bergens Tidende for eit par år sidan kunne fortelje at Sula Kraft tilbyr kommunen eit vederlag på ti millionar kroner i året over 25 år dersom dei får løyve til å byggje ut, meinte jusprofessorar at dette var i grenseland for korrupsjon. Utbyggjaren av Ulvegreina har derimot ikkje tilbydd kommunen betaling, dei meiner Solund må hente inntekter frå ordinær eigedomsskatt.

Resultat rundt åtte

Standpunktet kommunen endar på, er likevel berre rådgjevande for Norges vassdrags- og energifirektorat (NVE) som tek endeleg avgjerd.

— Det er viktig at folke er klar over at kommunen i utgangspunktet berre er høyringsinstans på lik linje med alle andre. Men på same tid tolkar vel eg NVE slik at dei ikkje brukar mykje tid på vindkraftsaker der det ikkje er lokal vilje og interesse.

Mellom klokka 12 og 17 i dag er det høve til å røyste i grendahuset på Hardbakke, i Hersvik bygdehus og tidlegare Havsula barnehage i Ytrøygrend. Ordførar Krakhellen trur oppteljinga vil vere ferdig i åttetida i kveld.