Reither, som driv med eigedomsutvikling på si, meiner sognekommunen ikkje lenger kan selje den attraktive eigedomen utan ei opa bodrunde. Elles vil ESA stå fast på at salet skjer ved hjelp av ulovleg offentleg støtte.

— Før kommunestyret vedtok å gå i forhandlingar med Solund Utvikling, hadde dei eit alternativ. EØS-avtalen opnar for at eigedomssal kan gjerast basert på ei uavhengig verdsetjing, seier veterinæren frå Godvik.

Ved sal på denne måten skal ein eller helst fleire uavhengige takstfolk fastsetje verdien. Marknadsprisen dei kjem fram til, kan godkjennast som minstekjøpspris.

Stemt ned

— Men dette må gjerast før kommunen set seg til forhandlingsbordet med ein utbyggjar. Då kommunestyret avgjorde å starte forhandlingar med Solund Utvikling, utan at det var teke takst, stengde dei døra til dette alternativet, seier Reither.

Det var på siste møte før jul at fleirtalet i Solund kommunestyre fatta eit vedtak som i prinsippet gjer at den mest attraktive eigedomen i kommunen blir overdrege til Solund Utvikling, eit selskap under stifting. Kommunestyremedlemene trudde ikkje det var andre interessentar. Seinare har det blitt kjent at minst eitt anna firma var i dialog med kommunen om ledige område til utbygging både for industri og turisme. Dette firmaet, Gjølanger Bruk, ante ikkje at den store prestegardseigedomen var til sals.

Professor i kommunalrett, Jan Fridthjof Bernt, har sagt til Bergens Tidende at det både kan ha skjedd sakshandsamingsfeil og urimeleg forskjellsbehandling.

Også i Solund er saka kontroversiell. Men eit forsøk på å få omgjort vedtaket etter nyttår, blei stemt ned.

No trur Reither saka stoppar av seg sjølv: - Slik eg forstår det vil ESA be Solund kommune leggje saka på is, til dei har fått handsama klagen.

Vil kjøpe

Dyrlegen og eigedomsutviklaren seier han vil kjøpe prestegarden, fordi:

— Ein slik eigedom er gull verd.

Reither finn det underleg at kommunen vel å gå i forhandlingar med Solund Utvikling, eit selskap utan merittar.

— Hadde dette endå vore eit selskap som har gjort gode ting i kommunen før! Måten denne saka er handtert på, er eigna til å vekkje mistanke om korrupsjon.

— Trur du det er det?

— Nei, eg seier ikkje at det er det. Eg trur det skuldast mangel på kunnskap om reglane.

Vurdere på ny

Administrasjonssjef Rolf Bjarne Sund understrekar at det kommunen har bestemt, er å gå i tingingar med Solund Utvikling.

— Vi har også gjort vurderingar knytt til EØS-reglementet, og kome til at det er lovleg å gjere eit slikt vedtak. Vi vil likevel, før ein avtale blir inngått, nok ein gong vurdere alle forhold opp mot både EØS-reglementet og andre lover og reglar, skriv Sund i eit brev til Reither.