— Men dei går inn i eit minefelt, seier professor i rettsvitskap ved Universitetet i Bergen, Kai Krüger.

Minefeltet består i at det knapt finst lover og reglar som regulerer det øykommunen lengst vest i Sogn no er i ferd med å gjere. Når Krüger likevel meiner kommunen kan gjere slik dei vil, er årsaka på same vis nettopp mangelen på formelt regelverk.

Kystperle

— Så lenge det ikkje er snakk om å selje for å få ein høgast mogleg pris, meiner eg kommunen har rett til å gå i forhandlingar med ein lokal aktør dei stolar på, og som vil byggje ut slik kommunen ønskjer. Det er snakk om å gjennomføre eit sunt politisk føremål, og det må dei folkevalde i ein kommune ha høve til, seier Krüger.

Solund kommune forhandlar med den private aktøren Solund Utvikling, som vil ta over eit 1200 mål stort areal frå kommunesenteret på Hardbakke og sørover like til Sognesjøen. Planen er å byggje bustader, hytter og leggje til rette for friluftsområde. Solund Utvikling har skissert planar som gjer at det kan byggjast opptil 40 bueiningar og 200 fritidsbustader.

Yttarste konsekvens

Administrasjonssjef Rolf Bjarne Sund rådde kommunepolitikarane til å lyse ut ein idékonkurranse om bruken av området. Det gjorde han mellom anna etter råd frå fylkeskommunen og juridisk ekspertise i Kommunenes Sentralforbund. Eit mindretal i kommunestyret gjekk inn for dette.

Professor Krüger er ein av dei fremste ekspertane i landet på jussen rundt offentlege innkjøp, og er mellom anna medlem i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Krüger meiner regelverket for offentlege innkjøp ikkje kjem i bruk i denne saka. Når det gjeld sal av offentleg eigedom, har staten ein instruks for korleis dette skal handterast, men denne gjeld ikkje fylke og kommunar. EØS-avtalen godkjenner kommunal eigedomsrett så lenge det ikkje strir med forbodet mot nasjonal diskriminering.

— Kommunen står relativt fritt til å disponere dette området slik dei vil, seier jusprofessoren.

Open sakshandsaming

I gårsdagens BT sa ordførar Gunn Åmdal Mongstad at ho meiner det berre er i yttarste konsekvens at salet av kystperla kan bli ei sak for ESA, organet som ser til at EØS-avtalen blir følgd.

— Det trur eg er ein korrekt konklusjon, seier Kai Krüger.

Den oppfatninga delar også Krügers kollega ved Det juridiske fakultet, professor i offentleg rett, Jan Fridhtjof Bernt. Men Bernt understrekar at det må vere strenge krav til saklege grunnar og lik handsaming ved val av kjøpar, når dei vel ein slik framgangsmåte for å avhende området. Det vil også vere eit krav at alle som ønskjer innsyn og informasjon om saka, må få det.

— Kommunen må leggje stor vekt på at prosessen er open, og at sakshandsaminga er forsvarleg. Gjer dei det, trur eg ikkje kommunen pliktar å leggje området ut for sal, seier Bernt.

Apneseth Oddleiv