Beskrivelse: Bratt fjellskrent øst for husrekka Vallalien nr. 52-76 er kildeområde for steinsprang. Under skrenten ligger det en steinsprangur helt ned til de utgravde tomtene (figur 4 og 5).

En bekk drenerer gjennom dalsøkket Erdalen og er lagt i rør under vegen ved leilighet nr. 50. Løsmassene i Erdalen består av ei tynn morene med steinsprangmateriale oppå. Det er en skråning med tynt løsmassedekke som til dels er over 28°, og stedvis opp i >46°over husrekka Vallalien 40-50.

Spesielle forhold: Tomtene til husrekka 52-76 er delvis gravd ut i foten av steinsprangura. Det ser også ut som om det har vært noe graving i foten av ura i Erdalen. Det er kommet bekymringsmelding fra Vallalien 40 — 60 mfl.

Konklusjon: Stabiliteten til Steinsprangura over nr. 52-76, samt faren for at nye steinsprang kan treffe bebyggelsen bør vurderes. Dimensjonering og vedlikehold av dreneringen av Erdalenbekken ved nr 50 bør vurderes med tanke på eventuell erosjon i steinsprangmaterialet i Erdalen. Skråningen over Vallalien 40-50 bør vurderes med tanke på jordskred.

NGU/BERGEN KOMMUNE
NGU/BERGEN KOMMUNE