Men en knapp uke før de 39 representantene samles i Leikanger, kommer blåmandagen. For i den skriftlige spørretimen onsdag knuste kommunalministeren alt håp om at fylkeskommunen kan få overført oppgaver fra staten, i sin eventuelt nye rolle som såkalt enhetsfylke.

Erna Solberg sa i den skriftlige spørretimen at de fylkeskommuner som søkte før nyttår, har vært mer opptatt av å ta til seg oppgaver enn å ta i bruk den regionale utviklingsrollen sin.

Foruten Hedmark og Møre og Romsdal har Sogn og Fjordane og Østfold sendt søknader om bli enhetsfylke, de tre siste med forutsetninger om å overta statlige oppgaver.

Nils R. Sandal skeptisk

— Med dette svaret i Stortinget er nok den viktigste premissen for vår søknad tatt bort, sier fylkesordfører Nils R. Sandal i Sogn og Fjordane til Bergens Tidende.

Tirsdag er altså ekstraordinært fylkesting innkalt på saken. Siktemålet er å bli utpekt som ett av enhetsfylkene, der fylkesmann/fylkeskommune inngår en slags fusjon.

Det var østfoldrepresentanten Svein Roald Hansen (Ap) som onsdag stilte kommunalminister Solberg følgende spørsmål: «– Det er gitt ulike signaler fra Kommunal- og regionaldepartementet om et slikt forsøk også kan omfatte overføring av oppgaver fra fylkesmannen til fylkeskommunen. Vil statsråden godkjenne forsøk med enhetsfylke som innebærer at andre oppgaver enn rene klage- og tilsynsoppgaver kan overføres fylkeskommunen, slik at fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør kan styrkes i et slikt forsøk?»

Solberg viser til invitasjonen

Solberg viste i sitt svar til innholdet i invitasjonen til fylkene om å søke, og oppgavemeldingen som Stortinget har sluttet seg til. Der det blir presisert at fylkeskommunen ikke må bli en overkommune.

Formålet med forsøket med enhetsfylke er reduksjon av byråkrati og forenkling, sa hun.

Departementet legger til grunn at enhetsfylket i utgangspunktet ikke innebærer noen endring i oppgave- og ansvarsdelingen mellom fylkestinget og staten, var det krystallklare budskapet fra Solberg.

— I oppgavemeldingen blir det konkludert med at ansvaret for de statlige miljøvern- og landbruksoppgavene ikke skal overføres til fylkeskommunen. Dette fordi det er uønsket med fylkeskommunen i en slik overkommunal funksjon. Oppgaver skal heller flyttes til kommunene, sa Solberg i Stortinget.

Østfold trekker trolig søknaden

Hun understreket at det likevel kan vurderes om det er enkeltoppgaver av utviklingskarakter, i grensesonene mellom fylkesmann (FM) og fylkeskommune (FK), som kan vurderes å gi økt regionalpolitisk innflytelse. Enkelte oppgaver i krysset mellom FM/FK kan i dag være noe dobbeltarbeid mente hun, og viste her til planprosesser i fylkene.

— Jeg tror at interessen for forsøket nå blir borte i Østfold. Mitt fylke hadde nesten samme intensjon med å søke som Sogn og Fjordane, å få styrket fylkeskommunen som regionalpolitisk aktør. Den muligheten er nå omtrent borte sier stortingsrepresentant Svein Roald Hansen til Bergens Tidende.