Dette er konklusjonen i eit notat som vart lagt fram på ein konferanse i Førde i dag.

Den detaljerte lista over statlege jobbar som like gjerne kan ligge i Sogn og Fjordane som i Oslo inneheld eit 15-tals nasjonale statsfunksjonar, med spennvidde frå NVE— og SFT-oppgåver til Kulturrådet. Nordfjord, Sunnfjord og Sogn er alle kandidatar til å få jobbar, dersom dei blir funne attraktive nok. Og det er det staten som avgjer.

— Lista over statlege arbeidsplassar er oppgåver av ulikt omfang og storleik og med krav til kompetanse. Nokre krev langsiktig arbeid ( før flytting er aktuelt, red. anm.), medan andre ligg til avgjerd hjå sentrale styresmakter seier Jan Øhlckers hjå fylkesmannen til bt.no.

Hard konkurranse

Øhlckers legg ikkje skjul på at det er hard konkurranse frå andre regionar i landet om dei statlege "utflytings-jobbane":

— Resultatet vi oppnår i Sogn og Fjordane vil vera avhengig av om vi kan stå samla i fylket og kor godt dei ansvarlege miljøa og vertsgionane arbeider, seier han.

Klare krav frå staten

Statssekretær Morten A. Meyer i kommunal-og regionaldepartementet gir klare føringar som blir vektlagt, når plassering av statlege jobbar skal avgjerast i framtida:

— Stader i landet som ønskjer nye statlege arbeidsplassar må legge opp ein strategi som syner at dei vil vera gode lokaliseringsstader for slike jobbar. Stadene må framstå som attraktive, både for den etaten som skal etablere seg og for dei arbeidstakarane som vert rekrutterte, seier Meyer.

Ingen kompensasjon blir gitt

— Og det er ikkje realistisk å føre ein politikk der statlege jobbar som vert borte skal erstattast tilsvarande med andre statlege arbeidsplassar i det same området. Kommunane må vera budd på strukturendringar i offentleg sektor skriv Meyer i eit brev til fylkesmannen i Sogn og Fjordane.