— Slik eg ser det, er det no gode sjansar for at vi kan byggja den lengste av dei tre tunnelane som er utgreidde. Då vil tunnelen og veganlegget spara bygdene Nordrepollen i Kvinnherad og Torsnes i Jondal, seier dagleg leiar i Hardangervegen AS, Eilev Instanes, til bt.no.

  • Sjå stor grafikk med planane for JondalstunnelenTorsdag opna Statens vegvesen dei tre anboda som var komne inn på Jondalstunnelen. Kruse Smith entreprenør AS hadde det lågaste med 688,4 millionar kroner. Men Skanska låg berre knapt 2 millionar kroner over.

På 3. plass kom Skanska med 714 millionar kroner.

Rassikring mellom Nordrepollen og Austrepollen kjem i tillegg med ca. 10 millionar kroner.

Litt å gå på

  • Men no har vi litt å gå på opp til styringsramma for Jondalstunnelen på 760 millionar kroner. Det er 2008-kroner, slik at ramma no truleg ligg på over 800 millionar, seier Instanes.

Prosjektleiar for Jondalstunnelen, Einar Kåre Hovland, går ikkje så langt som Eilev Instanes i denne omgang.

— Først må vi rekna på dette. Her finst fleire kostnader. Elektrodelen må inn, og det same må byggherrekostnadene. Og så moms, seier Hovland til bt.no.

Fylkestinget avgjer

Statens vegvesen reknar no på dette. Om få dagar vil det så gå ei innstilling frå vegvesenet over til fylkeskommunen. Avgjerda om korleis Jondalstunnelen skal byggjast vil falla på fylkestinget sitt møte 11. Juni.

— Men då kan vi vel rekna med anleggsstart i haust?

— Vi får sjå. Det er godkjent reguleringsplan berre for eitt av dei fire alternativa. Dersom fylkestinget vel eit anna alternativ, må det gjerast nye reguleringsvedtak, seier Einar Kåre Hovland.

Vegvesenet reknar med at ein ny runde med godkjenning av reguleringsplan kan ta tre-fire månader.

Tunnelen er sikra

For Jondal og dei som kjempar for tunnelen er det viktigaste likevel at anboda opnar for byggjestart.

— Jondalstunnelen opnar eit område av Hardanger som er utan vegsamband frå før. Tunnelen gjev kortare reiseveg, opnar for utvida samhandling mellom hardingane og gjev gode utsikter for næringslivet, ikkje minst for reiselivet, seier Eilev Instanes.

Sei di meining om Jondalstunnelen i feltet under!

JAN RABBEN (arkiv)