Spyttester har vist at langt flere norske sjåfører er påvirket av medisiner og narkotika enn av alkohol.

Kokain-grense

En faglig rådgivingsgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet har lagt frem en rapport der de foreslår faste grenser for om lag 20 narkotiske stoffer og medisiner. Det er satt grenser for mellom annet hasj, amfetamin, kokain og ecstasy. Av legemidler som det er satt grenser for kan nevnes Imovane, Valium, Vival og Stesolid.

Konstituert overlege Vigdis Vindenes i Folkehelseinstituttet er med i utvalget som har levert rapporten.

— Hva er det viktigste denne endringen vil føre til?

— Det vil bli mer lik vurdering av bilførere som er påvirket av andre stoffer enn alkohol. Nå vil vi få faste grenser for mange nye stoffer. Vi har både foreslått forbudsgrenser og straffeutmålingsgrenser, sier Vigdis Vindenes til bt.no.

Hun sier de aller fleste høringsuttalelsene er positive. Etter påske vil utvalget gå gjennom disse. Så skal forslaget til endringer opp i Stortinget for en eventuell lovendring.

Her kan du lese rapporten: Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoffer enn alkohol (pdf)

Mange i narko- og pillerus

Spyttest av 9000 bilister avdekket at flere kjørte påvirket av narkotiske legemidler og narkotika enn alkohol.

I 2008 og 2009 ble det gjort en stor veikantundersøkelse i tretten land i Europa (DRUID). I undersøkelsen ble det samlet inn spyttprøver fra 9000 bilister i Norge. 94 prosent av sjåførene var villige til å gi spyttprøve.

Foreløpige resultater fra undersøkelsen viser at trafikkfarlige legemidler og narkotika er vanligere enn alkohol:

«Totalt ble det påvist trafikkfarlige stoffer i 6,7 % av spyttprøvene. Trafikkfarlige legemidler ble funnet i 4,5 % av prøvene, narkotika i 2,0 %, og alkohol over 0,2 promille i 0,3 %.

I de aller fleste tilfellene var det snakk om små mengder som ikke ville føre til økt ulykkesrisiko. Rundt 1 % av motorvognførerne burde imidlertid ha latt bilen stå på grunn av bruk av trafikkfarlige stoffer».

Undersøkelsen avdekker imidlertid store forskjeller mellom landsdelene. Det er betydelig mer narkotikabruk i Oslo enn i distriktene.

Herfinner du de foreløpige resultatene fra Norge .

— Lite fyllekjøring i Norge

— Omfanget av promillekjøring i Norge er svært lite i forhold til mange andre land i Europa. Det skyldes at det over mange år har vært kampanje mot promillekjøring i Norge og streng lovgivning, og folk vet de ikke skal kjøre når de har drukket, sier seniorforsker Hallvard Gjerde i Folkehelseinstituttet til bt.no.

En rapport fra TISPOL viser store forskjeller mellom landene i fyllekjøring. Det er lite promillekjøring i Norden, mens det i Sør-Europa er mange som kjører med promille. Eksempelvis kjører 0,2 prosent av bilistene i Norge med promille, 2,6 prosent i Italia, 4,7 prosent i Slovenia og hele 8,0 prosent av sjåførene på Kypros kjører med for mye alkohol i blodet.

Dette er tall fra politiets rutinekontroller der det er brudd på de nasjonale promillegrensene. Grensene er høyere i flere europeiske land enn i Norge. Det gjør forskjellene enda større.

Hvordan ta narkosjåførene?

Når en røyker hasj så har en rus noen timer, men en kan være trafikkfarlig i mange timer.

— Hvordan har en tenkt å plukke ut narkosjåfører i kontroller?

— Politiet vil få måleinstrumenter basert på spyttprøver, men disse er langt fra like sikre som tilsvarende blåsetestere for alkohol. De kan likevel gi en indikasjon, som kan gi grunnlag for blodprøve, sier Gjerde.

— Hvordan tror du dette vil slå ut?

— De estimatene vi har gjort, viser at det vil bli tatt like mange for narkokjøring som for fyllekjøring. Flest vil trolig bli tatt for medisinbruk, men de vil som oftest ikke bli straffet så lenge de kan vise til normal terapeutisk bruk i samsvar med legens forskrivning, sier Gjerde.

Eldre kvinner på sovemedisin

Ruskjøring deles in i tre typer; alkohol, ulovlige rusmidler (les narkotika) og medisiner.

- Er det store kjønnsvariabler her?

— Når det gjelder bruk av trafikkfarlige legemidler er det flere kvinner enn menn. Og det er økende bruk med alder. Selv om det er mange kvinner over 60 år som bruker trafikkfarlige legemidler, så er det svært få av disse som blir tatt av politiet for ruspåvirket kjøringeller som blir involvert i alvorlige trafikkulykker. De flesteer ikkespesielt trafikkfarligevedbruk avnormale doser,for eksempeldagenetter man har tatt ensovetablett, sier seniorforsker Hallvard Gjerde.

— Når det gjelder kjøring etter bruk av narkotika er det flere menn enn kvinner, spesielt unge menn.

Firdobling av metamfetamin

Statistikk fra Folkehelseinstituttet viser det fortsatt er alkohol som en finner hyppigst i blodprøver som tas av sjåfører mistenkt for påvirket kjøring.

I 2009 kom metamfetamin for første gang som det hyppigst påviste stoffet etter alkohol. På de neste plassene følger THC (virkestoff i cannabis), Diazepam (som du finner Valium, Vival og Stesolid), Amfetamin og Klonazepam (Rivotril).

Her finner du Statistikk over ruspåvirket kjøring.

Hva mener du om forslagene til propille-grenser?

JULEBORDSPROPILLE: Trolig kan politiet snart få god fangst til jul, når de får utstyr til å ta folk som har tatt seg litt for mye knask på julebordet.
ØRJAN DEISZ