Lånekassa vil ikkje kalle det for eit smutthol.

— Slik er reglane våre, seier informasjonskonsulent Lene Danielsen i Statens Lånekasse for utdanning.

Smuttholet som gjer at du kan seie opp fastrenteavtalen utan noko form for straff, har likevel eitt vilkår: Du må ha rett på støtte frå Lånekassen, søke om studielån, og få det utbetalt.

Om du har rett på slik støtte, kan Lånekassen svare på. Men har du mottatt støtte i mindre enn åtte år på universitets- og høgskulenivå, skal det gå greitt.

Det er i dag 137.450 med fastrentelån i Lånekassen. Avhengig av når avtalen er inngått varierar renta på desse låna frå 3,9 til 7,6 prosent. Blant dei som no angrar er dei 82.000 som batt renta på 5,9-6 prosent i april 2003. Derifrå er det eit solid hopp og mange tusenlappar ned til dagens flytande rente på 2,8 prosent.

For å bli kvitt fastrentelånet må du søkje og kome inn på eit kurs som varar minst eitt semester på eit universitet eller ein høgskule. I praksis vil det seie at du må vente til over jul, til neste semester som byrjar 15. januar.

Du treng ikkje seie opp jobben. Du kan jobbe døgnet rundt, tene så mykje du vil, og tilfredsstille Lånekassas krav som fulltidsstudent samstundes.

— Ja, det kan du gjere. Når ein søkjer støtte spør vi ikkje om inntekt, seier Danielsen.

I tillegg vil du få utbetalt studielån på 40.000 kroner semesteret. Tener du under 271.700 kroner i året vil 16.000 kroner av dette studielånet bli omgjort til stipend, viss du står på eksamen og berre studerer i eitt semester.

Tener du meir nyttar det ikkje å prøve seg, for Lånekassa kontrollerer likninga i etterkant.

Som om ikkje det var nok, får du òg rentefritak og betalingsfri i studieperioden, for heile studielånet.

Meir oppsiktsvekkjande er det at du ikkje eingong treng å stå på eller møte opp til eksamen. Fastlånsavtalen er uansett sagt opp, og du kan velje om du vil binde deg til ny, lågare fastrente eller flytande rente.

Du må heller ikkje betale tilbake studielånet du fekk for kursperioden, eller rentefritaket du fekk. Men planlegg du noko meir utdanning med støtte frå Lånekassen seinare, er det verd å merke seg at manglande eksamen vil telje som forsenka utdanning. Er du meir enn eitt år forsenka i Lånekassen sine papir, mister du retten på meir støtte.

Den flytande renta i Lånekassa er i dag 2,8 prosent, tre års fastrente er 4 prosent og 4,6 prosent for fem års bindingstid.